Publicerad 2022-04-11, kl 11:38

Tryggheten viktig – och E20-frågan delar folket

Säkerhet för gående och cyklister ska prioriteras högst. Och E20-frågan är en vattendelare bland alingsåsarna. Det visar vinterns enkät och medborgardialog om E20 och annan stor infrastruktur som nu är sammanställd.

— Roligt och inspirerande med det stora engagemang som visas från alingsåsarna. Det understryker att E20 och andra infrastrukturfrågor är viktiga och att vi måste fortsätta vårt strategiska arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

Totalt var det 3600 enkäter som skickades ut till kommuninvånare mellan 16 och 84 år. Från dessa inkom det drygt 1200 svar, vilket är en normal svarsfrekvens för den här typen av undersökningar. Utöver enkätsvaren har djupintervjuer gjorts med fem personer och 79 invånare tog också chansen att skicka in synpunkter om E20 och annan infrastruktur via en e-tjänst.

— Sammantaget tycker vi att vi har fått in ett bra beslutsunderlag från invånarna.  Gällande E20 och Västra Stambanan kan vi nu enklare formulera vad vi vill och vad vi inte vill, även om det fortfarande saknas nationella beslut i dessa stora frågor, säger Markus Thunberg, infrastrukturstrateg på Alingsås kommun.

Huruvida E20 ska ligga kvar på befintlig plats eller ledas om är en fråga där svaren fördelas ungefär jämnt mellan alternativen.

— Däremot vet vi mer om vad som är viktigt om E20 ska ligga kvar och vilka värden som inte får gå förlorade om vägen ska ledas om genom kommunen. Det handlar exempelvis om att en stor andel av befolkningen anser att det är viktigt med bevarande av sammanhängande naturområden, säger Markus Thunberg, som understryker att det måste planeras på både kort och lång sikt.

— På kort sikt kan vi fortsätta med att minimera effekten av de stora vägarna, som många upplever som barriärer. En ökad framkomlighet och att kunna korsa E20 – men även Boråsvägen, Vänersborgsvägen och Kungälvsvägen – på ett säkert och tryggt sätt är viktigt för väldigt många.

Vid sidan av E20-frågan visar underlaget att en stor majoritet av befolkningen anser att Alingsås har en attraktiv och trevlig stadsmiljö och att det är enkelt och smidigt att ta sig till målpunkterna som gående, cyklist och bilist. Men det finns även utvecklingspotential inom området då bättre belysning och mindre skymmande buskage skulle öka tryggheten.

— Majoriteten av alingsåsarna anser att gång- och cykeltrafik ska prioriteras framför biltrafik om det uppstår konflikter mellan trafikslag. Det är också en bra sak för oss att känna till, säger Markus Thunberg.

Efter sommaren är ambitionen att Alingsås kommun ska ha en öppen dialog kring den nya Stadsplanen, som ska peka ut kommunens långsiktiga framtidsbild för stadens bebyggda miljöer.

— I Stadsplanen avser vi att ha med vissa av våra ställningstaganden kring E20, Västra Stambanan och andra större vägar. Så vi fortsätter arbeta aktivt med enkätsvaren och vårt övriga material under våren, säger Markus Thunberg till sist.

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen