Publicerad 2021-12-15, kl 11:34

Ett modernt kontor i historisk byggnad

I måndags tog kommunstyrelsen beslut om att fortsätta projekteringen av Kabomhuset som ett nytt gemensamt kommunhus.

— Ett gemensamt kontor för förvaltningarna skapar förutsättningar att leverera mer och bättre till kommunens invånare, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med projekt Kabomhuset är att samla förvaltningarna på ett gemensamt kontor och förenkla för medborgaren genom att snabbare få hjälp – oavsett vilken fråga det handlar om. Målet är att ta fram en långsiktig och hållbar kontorslösning som främjar verksamhetsutveckling och möjligheter till samverkan både internt och externt.

— Det handlar i slutänden om att vi vill ge alingsåsarna effektivare service, säger Maria Standar, kommundirektör. Genom att samla flera förvaltningar på samma ställe ger vi medborgaren en gemensam väg in till kommunen oavsett vad ärendet gäller.

Alingsåshem undersöker möjligheten att bygga om Kabomhuset till kontor på uppdrag av kommunen.

— Det är ett mycket glädjande besked för oss som fastighetsägare, det här är uppdrag vi har väntat på, säger Mikael Dolietis, vd Alingsåshem. Nu ser vi fram emot att få utveckla den här anrika fastigheten och skapa ett nytt, modernt kommunhus där kommunens förvaltningar gemensamt kan utveckla sin verksamhet och ge ökad service till Alingsåsarna. Det känns som rätt beslut för den här fastigheten med dess unika läge och potential.

Detta visar förstudien

Resultatet av förstudien visar att ett aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar ryms inom de befintliga byggnaderna som Kabomhuset utgör. Kabomhuset kommer vara en mötesplats för alla förvaltningar.

Förstudien pekar också på hur det blir en lägre hyreskostnad per medarbetare än i ett traditionellt kontor, en heltäckande säkerhetslösning med krisledningsrum och reservkraftsystem, samordningsvinster för service, reception, vaktmästeri, städ, teknikstöd, med mera. En reception med en ny tillgänglig entré för medborgarna är tänkt att upprättas. Det är Agneta Hägg Knape, lokalstrateg och projektledare samt Maria Wallmyr, projektledare HR, som drivit projekteringen av Kabomprojektet internt från kommunens sida.

— Målet är alltså ett modernt, hållbart kontor som inte kräver nya investeringar när organisationen ändras eller antalet medarbetare ökar, säger Agneta Hägg Knape. Att bibehålla och främja det som redan är bra – och samtidigt utveckla och tillföra det som saknas i dag.

— Nu inleds nästa fas i projektet som ska säkra att alla medarbetare och chefer som berörs av projektet blir delaktiga i hur vi ska arbeta i den gemensamma kontorslösningen, säger Maria Wallmyr.

En plan för den fortsatta processen håller på att arbetas fram och kommer lanseras i början på nästa år. Bland annat kommer de båda projektledarna hålla i och leda interna diskussioner på samtliga förvaltningar för att hitta den bästa gemensamma vägen fram i förändringsarbetet. 

Kabomhuset ingår i kommunens kulturmiljöprogram och ligger inom riksintresset för kulturmiljövården.

Alingsås kommun