1 Driftstörningar

Publicerad 2021-11-24, kl 07:09

Detaljplan för Erskavägen ut på granskning

Arbetet med detaljplanen för bostäder på Erskavägen i Sollebrunn går vidare. Nu är planen ute på granskning fram till den 8 december.

I somras var detaljplanen för bostäder på Ersakvägen i centrala Sollebrunn ute på samråd. Under samrådstiden kom det in en rad synpunkter och nu inför granskningen är planen justerad på några punkter.

— Den största förändringen sedan samrådsskedet är att byggrätten längst söderut på Erskavägens västra sida har blivit mindre för att minska påverkan på omgivningen. Det hus (hus C på kartan nedan) som planeras där blir därmed en våning lägre än tidigare, lite mindre och placeras längre ifrån grannens fastighetsgräns, säger planarkitekt Lovisa Grahn.

Granskningen pågår från 24 november till 8 december och under den tiden har sakägare, allmänhet och myndigheter en ny chans att lämna in synpunkter på förslaget. Synpunkter lämnas via mejl till samhallsbyggnad@alingsas.se.

Förslaget med kompletta handlingar finns att hitta här på hemsidan. Det finns också fysiska handlingar på samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12 i Alingsås samt på servicekontoret i Sollebrunn.

Alingsås kommun