Publicerad 2021-11-03, kl 16:41

Ny budget antagen i kommunfullmäktige

Under eftermiddagen beslutade kommunfullmäktige att anta budget 2022–2024 för Alingsås kommun. Några av partierna lade fram egna budgetförslag, men det var den styrande Alliansens budgetförslag som antogs av kommunfullmäktige.

Den 3 november sammanträdde kommunfullmäktige och antog under dagen Alliansens budgetförslag för 2022–2024.

“Alliansens budget innehåller ännu fler åtgärder och satsningar, som till exempel en ny ishall, ökade resurser för ytterligare sommarjobb till ungdomar, resurser för ökad grönyteskötsel, ökade resurser till närproducerad kost inom skola och äldreomsorg samt en rad åtgärder inom ramen för kommunens näringslivsstrategiska program”, skriver Alliansen i sitt budgetförslag.

Prioriterade mål för Alliansens budget

  • Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
  • I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
  • Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
  • Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar
  • Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Exempel på konkreta insatser i budgeten

  • Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet och framtagande av en tydlig prioriteringsordning.
  • Tilldelning om 5 mnkr årligen under planperioden för att öka andelen närproducerad kost inom skolan och äldreomsorgen.
  • Upprätta en digital plattform på kommunens hemsida för att kommunicera och följa upp åtgärder utifrån det näringslivsstrategiska programmet.
  • Skapa minst 200 jobb till skolungdomar genom satsning på sommarjobb.
  • Påbörja arbetet med att bygga en ny ishall.

– Alingsås ekonomi är stabil och med denna budget kommer vi att kunna fortsätta med de förbättringar som vi redan påbörjat under de första tre åren av vår mandatperiod, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alingsås kommun