1 Driftstörningar

Publicerad 2021-11-03, kl 16:17

Alingsås kommun får godkänt för sitt systematiska arbetsmiljöarbete

Under oktober har Arbetsmiljöverket gjort en tillsyn av Alingsås kommuns systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). De har konstaterat att det systematiska arbetsmiljöarbetet är bra och att de därför kunde avsluta tillsynen utan några krav på ytterligare åtgärder.

De små brister som upptäcktes bedömde arbetsmiljöinspektören skulle avhjälpas i samband med den revidering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbetesom nyligen gjorts, där arbetssättet nu rullas ut i hela organisationen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet digitaliseras i samband med detta, där systemet OPUS införs.

– Det är väldigt glädjande att få ”godkänt”-stämpel på vårt arbete i en sådan här omfattande tillsyn. Arbetet blir aldrig klart och det dyker hela tiden upp nya förbättringsbehov, men vi vet att vi har en bra grund för vårt arbete att stå på, säger Maria Wallmyr, HR-strateg på Alingsås kommun med ansvar för att utveckla SAM.

Arbetsmiljöverket har tittat på system, handlingsplaner och processer, men också gjort stickprov på fyra olika arbetsplatser inom kommunen. Det var verksamheter inom Vård och omsorg och Barn och ungdom som granskades. Vid inledningsmötet och uppföljningsmötet deltog beslutsfattare och nyckelfunktioner, såsom kommunalråden, kommundirektören, nämndsordförandena i Vård- och omsorgsnämnden och Barn och ungdomsnämnden, kommunens huvudskyddsombud och representanter från HR-avdelningen.

Fakta om arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket inspekterar hur kommunerna arbetar med årlig uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med tillsynen är att kommuner ska säkra att styrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar så att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas, positiva effekter uppnås och ohälsa och olyckor förebyggs i verksamheten.

Inspektionen sker i tre steg:

  • Inledande inspektion med ledningen
  • Fyra stickprovsinspektioner i delar av verksamheten
  • Återkopplingsinspektion med ledningen där bland annat redogörelse sker för det som observerats under de föregående inspektionerna

Alingsås kommun