Publicerad 2021-05-25, kl 11:40

Högre betyg inom samtliga områden för Alingsås i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet

Alingsås betyg stiger även i år i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, från 2,86 till 2,91 på en sexgradig skala. Alingsås ökar inom samtliga elva frågeområden.

Redan förra året skedde en tydlig förbättring av företagarnas betyg till kommunen, och i år fortsätter kurvan uppåt. Enkäten innehåller elva frågeområden och Alingsås betyg ökar inom samtliga.

– Det är glädjande att kurvan för Alingsås snittbetyg fortsätter åt rätt håll. Man får inte glömma att detta är en attitydundersökning som mäter företagarnas inställning till kommunen. Vi har gjort stora förbättringar inom flera områden, till exempel bygglov, där vi ser tydligt resultat i SKR:s undersökning som mäter faktiska ärenden som företagarna har hos kommunen. Förhoppningsvis följer attityderna också med i den utvecklingen men kanske med viss eftersläpning, säger Maria Standar, kommundirektör.

Snabbare och bättre

Inom några områden kan man se större betygshöjningar. Företagarna upplever det som enklare att få kontakt med handläggare, att ärendena hanteras inom rimlig tid och att tjänstepersoner har förståelse för företagarnas verksamhet, jämfört med tidigare år. Till exempel har betyget för rimlig handläggningstid ökat från 2,04 till 3,53 sedan 2019.

Under 2019 sjösattes en handlingsplan för att komma tillrätta med långa handläggningstider i bygglovsverksamheten och sedan slutet av förra året handläggs så gott som alla bygglovsärenden inom lagstadgade tio veckor.

Alingsås kommun har en rad olika dialogforum med näringslivet, exempelvis näringslivsforum, näringslivsrådet, stadskärnegruppen och företagsbesök. Det handlar om både mindre personliga träffar och större evenemang. De har fortsatt i alternativa former under pandemin.

– Det är självklart viktigt med en god dialog mellan kommun och näringsliv, och det tycker jag att vi har i Alingsås. Men det är viktigt att komma ihåg att vårt viktigaste uppdrag är att vara just kommun och ge den service som man kan förvänta sig av oss, i tid och med ett gott bemötande, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under pandemin har Alingsås kommun infört en rad stöd och lättnader för de lokala företagen i ett åtgärdsprogram.

– Åtgärdspaketet har varit ett viktigt stöd för våra små- och medelstora företag och troligen ser vi resultat av det i den här undersökningen, inte minst i fråga om attityder och förståelse för företagande från kommunens sida, säger Daniel Filipsson.

Ett annat område där betyget stigit markant de sista två åren är hur man upplever tillgången på arbetskraft med relevant kompetens, där betyget stigit från 2,62 till 3,20. Där ligger Alingsås idag både över rikssnittet och snittet för Västra Götalandsregionen.  

Alingsås kommun