1 Driftstörningar

Publicerad 2021-05-11, kl 07:26

Detaljplan för etapp 2 i Verksamhetsområde Norr prioriteras

För att säkerställa tillgång på verksamhetsmark påbörjar kommunen redan nu en prioriterad detaljplan av etapp 2 i Bälinge. Det beslutet om Verksamhetsområde Norr fattades på måndagens sammanträde i kommunstyrelsen.

— Att gå direkt på detaljplan är ett sätt för oss att snabba på processen betydligt. Vi har ett skriande behov av verksamhetsmark och kommer på detta sätt snabbare till första spadtag för nya etableringar, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

2019 beslutades att starta upp ett planprogram för Verksamhetsområde Norr. Området är beläget nordost om Alingsås stad och breder ut sig på båda sidor av järnvägen och Säveån, från Rödene till Tokebacka och vidare mot Bälinge. I arbetet med planprogrammet har flera översiktliga undersökningar, bland annat av naturvärden, geoteknik och arkeologi utförts i syfte att bedöma en lämplig markanvändning. Även en lokalisering av framtida Norra Länken och en huvudsaklig gatustruktur har tagits fram för det nya verksamhetsområdet.

För en mindre del av det kommande verksamhetsområdet, kallad etapp 1, pågår idag redan arbete att ta fram en detaljplan. Det arbetet,  tillsammans med de utredningar som gjorts inom ramen för det övergripande planprogrammet, utgör sammantaget ett tillräckligt bra underlag för att nu även starta upp detaljplanearbete för den resterande delen av området, kallad etapp 2.

Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Det innebär att jordbruksmarken i Rödene som var tänkt att tas i anspråk kan fortsätta att brukas under en överskådlig framtid.  

— Jordbruksmark är en natur- och kulturresurs som vi ska vara rädda om. En exploatering kan aldrig göras ogjord då produktiv jordbruksmark inte kan återskapas. Därför är det viktigt att vi aldrig tar mer mark i anspråk än vad som verkligen behövs, säger kommunstyrelsens vice ordförande Simon Waern (S).

Kommunstyrelsen har beslutat att detaljplanen för etapp 2 ska prioriteras högt och därmed inledas omedelbart. Markanvändningen anpassas till lager och logistik med visst inslag av handel, kontor och service. Programkartan från planprogrammet blir utgångspunkt för vägsträckningar, grönstråk och ytor för verksamhetsmark. Kommunen kommer att samarbeta med privata fastighetsägare i det aktuella planområdet. 

— Alingsås är attraktivt och vi möjliggör nu med högsta tempo ny mark för såväl omlokalisering som nya etableringar, avslutar Daniel Filipsson (M).

Förstärkt organisation

Detaljplanen för etapp 1 är just nu i granskningsskede med ett förväntat antagande till sommaren. Arbetet med etapp 2 ska prioriteras så att vi inom ett par år kommer att ha detaljplanelagd mark tillgängligt för försäljning.

— Kommunen har under lång tid haft en stor efterfrågan på verksamhetsmark och etableringsmöjligheter. Kommunen har också förstärkt sin organisation för att arbeta mer strategiskt och proaktivt för att säkerställa den långsiktiga tillgången av verksamhetsmark, säger tillväxtchef Jenny Perslow.

Som ett led i arbetet med försörjningen av verksamhetsmark ses även befintliga verksamhetsområden över, exempelvis genom inventering av vad som i dag är utbyggt och om det finns potential till förtätning. Det skapar bättre förutsättningar för att befintliga verksamheter ska kunna utvecklas.

Tilldelning av verksamhetsmark kan ske på olika sätt. Befintliga verksamheter kan behöva omlokalisera sig på grund av omvandling eller behov av expansion. Men även nya etableringar som ur kommunens perspektiv är intressanta med nya arbetstillfällen och verksamheter ska ha möjlighet att komma Alingsås.

Alingsås kommun