Publicerad 2021-05-11, kl 09:48

Det samhällsstrategiska teamet har långsiktiga planer för Alingsås kommun

Under hösten 2020 växte tillväxtavdelningen på Alingsås kommun och ett nytt team tog form. Efter ett par månaders infasning på kommunledningskontoret börjar nu det samhällsstrategiska teamet bli varma i kläderna. Större projekt som Mjörnstranden och Verksamhetsområde Norr är en del av teamets uppdrag.

I rådhuset finns nu en sammanhållen grupp med en bred kompetens inom samhällsutveckling. Tillsammans utgör dem det samhällsstrategiska teamet med roller som infrastrukturstrateg, mark- och exploateringsingenjör, samhällsplanerare och översiktsplanerare, alla med fokus på den byggda miljön inom Alingsås kommun.

– Översiktsplaneringen har sedan tidigare legat under kommunstyrelsen och detaljplanering under samhällsbyggnadsnämnden, men på tjänstemannasidan har frågorna hanterats av samma grupp på samhällsbyggnadskontoret. I samband med att man från kommunledningen ville vara tydligare kring kommunens långsiktiga utveckling så skapades en grupp för att jobba med de övergripande strategiska frågorna så att tjänstemannaorganisationen bättre speglar de politiska ansvarsområdena, säger Markus Thunberg, infrastrukturstrateg i det samhällsstrategiska teamet på Alingsås kommun.

Ytterligare en orsak till att det samhällsstrategiska teamet skapades var att Alingsås kommun har ett stort antal större projekt att jobba med parallellt och många utvecklingsidéer att ta ställning till. För att hantera detta behövdes ett helhetsgrepp och extra resurser utan att det skulle konkurrera med detaljplaneringen. Det var också viktigt att samarbeta närmare med exploateringsverksamheten som redan fanns på kommunledningskontoret.

Samarbete kring hur bebyggelsen ska se ut i Alingsås

Det samhällsstrategiska teamet ska fungera som en länk mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret för att skapa en tydlig och smidig samhällsbyggnadsprocess och planprioritering. Detta innefattar ett tajt samarbete och löpande kontakt med specialistkollegor på andra avdelningar och förvaltningar för att skapa effektiva former för de gemensamma processerna.

– Ett stort arbete för oss är att ta fram en struktur för den strategiska samhällsplaneringen. Bland annat jobbar vi med att ta fram både kunskapsunderlag och styrdokument för att tydligare kunna besvara på frågor om var, när och hur den byggda miljön i Alingsås kommun bör utvecklas. Vi behöver strategier för att se till att staden växer på ett hållbart sätt som gynnar Alingsås invånare och näringsliv. I detta är översiktsplanen ett centralt dokument, men vi jobbar även med kunskapsunderlag som skyfallskartering och styrdokument som bostadsförsörjningsplan och stadsplan, säger Axel Peterson, samhällsplanerare i det samhällsstrategiska teamet på Alingsås kommun.

Mjörnstranden och Verksamhetsområde Norr

Det samhällsstrategiska teamet arbetar en del med områdesspecifika projekt för att skapa förutsättningar för en ökad bebyggelse. Inom dessa projekt ingår bland annat stadsplan och utbyggnadsstrategi för Alingsås tätort samt planprogram för Mjörnstranden och detaljplan för Verksamhetsområde Norr. Utvecklingen av Mjörnstranden har länge varit aktuellt, men det är först nu som mer praktiska åtgärder börjar ta sig uttryck. Bland annat blev det nyligen klart med upphandlingen av de arkitekter som kommer att ta fram gestaltningsprogrammet för planen – hur området Mjörnstranden är tänkt att se ut visuellt. Alingsås kommuninvånare kommer även få vara med och tycka till i samband med att förslaget går på samråd med allmänheten i höst.

Alingsås kommun