Publicerad 2021-04-12, kl 17:44

Idag blir samhällsbyggnad och miljöskydd en förvaltning

På senaste kommunfullmäktige i Alingsås kommun fattades det slutgiltiga beslutet att samhällsbyggnads- och miljöskyddskontoren ska slås samman till en gemensam förvaltning, som ska heta Samhällsbyggnadsförvaltningen. Idag sker organisationsförändringen.

Samhällsbyggnadschef Fredrik Linusson har varit tillförordnad chef för miljöskyddskontoret sedan mitten av förra året och har alltså redan god insyn i miljöskyddsfrågorna.

– Jag har hört att det funnits en oro hos vissa om att miljöfrågorna ska komma i skymundan i en större, sammanslagen förvaltning men jag skulle säga att det blir precis tvärtom, säger Fredrik Linusson, och fortsätter:

– Med en fördjupad samverkan inom samma förvaltning kommer miljöskydd att få en större tyngd och bli en naturlig del i det övriga samhällsbyggnadsarbetet.

Nya avdelningar

Sammanslagningen innebär flera organisationsförändringar. Mest påtagligt blir inrättandet av en bygg- och miljöavdelning som hanterar all myndighetsutövning inom förvaltningen, det vill säga bygglov, miljöskydd och hälsoskydd.

En annan ny avdelning är den för samhällsplanering och offentlig utemiljö, där man samlar både det strategiska arbetet med planering av mark och trafik såväl som det mer handgripliga arbetet med att sköta gator, parker och natur.

Ytterligare tre avdelningar, för ekonomi, utveckling och kretslopp (vatten, avlopp och avfall), finns i den nya organisationen.

Alingsås kommun