Publicerad 2021-03-09, kl 09:34

Stabil ekonomi och hög kvalitet i Alingsås kommun 2020

Alingsås kommuns årsredovisning behandlades vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde. Ett starkt resultat för kommunkoncernen i kombination med god kvalitet i verksamheten är en kort sammanfattning. Det positiva resultatet förklaras bland annat av statligt stöd för pandemin och en effektiv exploateringsverksamhet som har skapat reavinster vid försäljning av mark och tomter.

– Kommunkoncernen redovisar ett bra resultat för år 2020 och utöver stora engångsintäkter från staten har vi i grunden en stabil ekonomi med ordning och reda, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har en fortsatt god kvalitet i sina kärnverksamheter och har förbättrat sig inom flera identifierade förbättringsområden. Inom utbildningsområdet är Alingsås niondeklassare numer bland de 25 procent av kommunerna med högst andel gymnasiebehöriga. Det gäller även elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs nio och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Brukarna inom hemtjänsten och särskilt boende är trots ett speciellt år fortfarande bland de nöjdaste i landet. Därtill har kommunens sedan tidigare kända förbättringsområden inom företagsklimat och handläggningstider för bygglov tagit stora kliv i rätt riktning, vilket syns i de resultat som presenteras i årets bokslut.

– Vi har under flera år åstadkommit höga resultat inom våra kärnverksamheter, vilket är ett gott betyg till organisationen och ett infriat löfte till våra invånare. Detta medför att vi också kan lägga fokus och kraft på de områden där vi vill utvecklas framöver, avslutar Daniel Filipsson.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i slutet av mars.

Alingsås kommun