Publicerad 2020-12-08, kl 10:31

Planprogrammet för Sollebrunn ut på samråd

Planprogrammet för tätorten Sollebrunn ska ut på samråd. Fram till den 14 februari kan allmänheten, myndigheter och andra aktörer lämna synpunkter på programmet.

— Jag ser fram emot dialogen med Bjärkeborna, säger planarkitekt Lovisa Grahn.

Sedan en tid tillbaka arbetar samhällsbyggnadskontoret med ett planprogram för tätorten Sollebrunn. Syftet  är att utreda möjligheterna för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt ge förslag på utveckling av de offentliga miljöerna och höjd trafiksäkerhet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister. 

I planprogrammet finns fyra strategier som alla innehåller åtgärdsförslag om nya bostäder, centrumutveckling, en ny samlad förskola, nya gång- och cykelvägar samt en Hälsans stig. Planprogrammet föreslår därför att kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän plats från Sollebrunns vägförening som sköter väghållningen i dag.

Den 7 december har kommunstyrelsen fattat beslut om att planprogrammet ska ut på samråd. Det betyder att allmänheten, myndigheter och andra aktörer från den 14 december 2020 till 14 februari 2021 har möjlighet att skicka in sina frågor och synpunkter. 

— Planprogrammets viktigaste nytta är att lägga grunden för utveckling som nu kan ske i Sollebrunn. I detta är det viktigt att lokal kunskap och engagemang tas tillvara, så jag ser verkligen fram emot dialogen med Bjärkeborna, säger Lovisa Grahn.

Under samrådstiden finns programmet med tillhörande affischer tillgängligt på kommunens hemsida alingsas.se samt i fysisk form på samhällsbyggnadskontoret på Sveagatan och på servicekontoret i Sollebrunn. 

— Vi planerar även ett samrådsmöte den 21 januari. Om det går att genomföra fysiskt i Sollebrunn eller om det måste ske digitalt beror på hur pandemin utvecklas, säger Lovisa Grahn.

Exempel på frågor att tycka till om: 

  • Hur vill du kunna delta i den fortsatta planeringsprocessen?
  • Vad tänker du om förslaget på nya lägenheter? Vad är viktigast med de nya bostäderna?
  • Beskrivs trafiksituationen för gående och cyklister på ett bra sätt? Bidrar förslaget till säkrare skolväg? 
  • Hur bör torget utvecklas? Vad tycker du om förslaget på Hälsans stig?

Mer information

Lovisa Grahn, planarkitekt, 0322-61 67 46, lovisa.grahn@alingsas.se

Alingsås kommun