Publicerad 2020-11-19, kl 10:13

Skydda dina fåglar från fågelinfluensa

Jordbruksverket beslutade den 6 november 2020 att upprätta ett nivå 2-område för hela Sverige. Beslutet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar. 

Bakgrunden är att det upptäckts fågelinfluensavirus hos tama fjäderfän i Nederländerna och Storbritannien den senaste tiden. I norra Tyskland har det också gjorts flera fynd av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar. 

Beslutet i Sverige innebär följande:

  • Du som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak. 
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus. 
  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar. 

Kontakta din veterinär vid förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Det är viktigt att du är uppmärksam på snabbt förändrat hälsoläge i din besättning. 

Vanliga symtom på högpatogen fågelinfluensa är akut dödlighet, ibland föregående av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Hos värphöns är det vanligt att de lägger ägg med mjuka skal, för att sedan upphöra äggproduktionen helt. 

Vid lågpatogen fågelinfluensa är symtomen mildare: nedsatt allmäntillstånd, ökad dödlighet, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion och minskad foderkonsumtion, hosta, andningssvårigheter, ödem i huvud och kam, symtom från nervsystemet samt diarré. 

I broschyren ”Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa” kan du läsa mer.

Alingsås kommun