Publicerad 2020-11-17, kl 10:57

På gång i infrastrukturen

En gång- och cykelbro över E20 vid Sveaplan inne i Alingsås. Ny cykelväg mellan Ingared och Tollered. Enklare zonsystem i kollektivtrafiken. Det händer mycket inom infrastrukturen i kommunen just nu, och här gör vi en liten sammanfattning.

Vägsträckan Ingared - Tollered byggs nu om till motorväg.
Trafikverket bygger just nu om E20 till motorväg på en fem kilometer lång sträcka och arbetet beräknas vara klart våren 2022.

Statlig planering

E20 Bälinge – Vårgårda

I mitten av december 2020 öppnas en fem km lång motorväg i ny sträckning, mellan Bälinge och Vårgårda. Den betraktas som viktig för näringslivets transporter och knyter Alingsås och Vårgårda lite närmare varandra. Vägen är även viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt, då den nuvarande vägen varit olycksdrabbad. 

Kommunerna, Västra Götalandsregionen och Trafikverket för tillsammans diskussioner om att nyttja dagens vägutrymme till att skapa en gång- och cykelväg, åtskild med räcken från vägen på hela sträckan.

Mittemot Bälinge kyrka planerar kommunen för ett stort verksamhetsområde med fokus på logistik och andra verksamheter. Detta möjliggör en omflyttning inom staden för verksamheter som behöver expandera eller få en bättre plats.

Läs mer om sträckningen Alingsås – Bälinge på Trafikverkets hemsida.

E20 genom Alingsås

Efter att det planerade projektet med överdäckning av E20 i centrala Alingsås inte blev av, så är större åtgärder nu pausade vad gäller E20 genom Alingsås. Kommunen och Trafikverket har dock kommit överens om att det behöver göras åtgärder för att hantera trafiksituationen på kort och medellång sikt. Närmast i tid ligger en eventuell bro för gående och cyklister vid Sveaplan och en ombyggnad av Götaplan (korsningen med Boråsvägen och Vänersborgsvägen) till stor cirkulationsplats.

På längre sikt har kommunen framfört att frågan om E20:s funktion och utformning genom staden måste arbetas vidare med, då den långsiktiga problematiken kvarstår. I den diskussionen bör det även finnas med andra lösningar än dagens placering, för att inte utesluta några alternativ.

E20 Ingared – Tollered

Trafikverket bygger just nu om E20 till motorväg på en fem kilometer lång sträcka och arbetet beräknas vara klart våren 2022. I samband med detta byggs även en ny gång- och cykelväg där, för att det ska finnas möjligheter att cykla sträckan på ett säkert sätt.

Västra Stambanan

Järnvägen mellan Göteborg och Alingsås är idag en av Sveriges absolut mest belastade järnvägssträckningar och har stora kapacitetsproblem. Alingsås kommun driver tillsammans med Västra Götalandsregionen samt Västra Stambanegruppen frågan om två ytterligare spår, för att trafiken för både gods och persontrafik ska kunna öka.

Placeringen av eventuellt nya spår behöver utredas vidare, och Alingsås kommun kommer att vara aktiv i den diskussionen, för att få en lösning som blir bra för stadens framtida utveckling.

Övrigt Trafikverket

I förlängningen pågår projekt i Göteborg som kommer att ha en positiv inverkan för Alingsås näringsliv och arbetsmarknad. Det mest konkreta är öppnandet av den nya Marieholmstunneln, som kommer att öppna för trafik under december månad. Tunneln förbinder E20 med Lundbyleden och E6 norrut, samt kommer att ha effekt när Västlänken öppnas för trafik 2026-2027. Se mer på Trafikverkets karta.

Nytt zonsystem Västtrafik

Västtrafik har i november infört ett nytt zonsystem i kollektivtrafiken som innebär ett enklare och överskådligare system med tre zoner istället för som tidigare 70. De som pendlar mellan Alingsås och Göteborg – vilket är den vanligaste pendlingsresan i Alingsås – har fått ett billigare månadskort vilket på sikt bör vara positivt för Alingsås arbetsmarknad. Besök reseplaneraren på Västtrafiks hemsida för att ta del av förändringarna.

Kommunal planering

Stationsgatan/Kungsgatan

Kopplat till planeringen kring Götaplan så pågår utredningar av en ny cirkulationsplats där Kungsgatan möter Vänersborgsvägen. I samband med detta så kommer kommunen att utreda huruvida det går att förlänga Stationsgatan över Mjölnarens parkering fram till den nya cirkulationen och därmed avlasta Lendahlsgatan från genomfartstrafik. Detta skulle i så fall vara den avslutande delen av en inre ringled som har planerats sedan 70-talet i olika former. 

Krangatans förlängning

Aktiv planering pågår för att kunna bygga en tunnel under järnvägen i Krangatans förlängning vilket skulle förbinda Sävelunds och Borgens industriområden, men också skapa en ny koppling mellan Vänersborgsvägen och E20. Något som skulle kunna avlasta dagens infrastruktur på ett väldigt bra sätt. Den preliminära tidplanen är att tunneln kan byggas under 2023.

Norr om Sävelund har det länge talats om en ytterligare förbindelse över järnvägen – Norra länken. Nya trafikanalyser som har gjorts visar på att nyttan av Norra länken i närtid inte är så stor att det är motiverat att bygga den.

Tunneln i Krangatans förlängning ger bättre effekt på trafiken till en mycket lägre kostnad vilket gör att fokus kommer att ligga på den förbindelsen.

På längre sikt kan eventuellt Norra länken vara intressant om staden fortsätter att expandera kraftigt i de norra delarna, vilket gör att norra länken fortfarande finns med i de långsiktiga planerna.

Södra Alingsås 

I de södra delarna av Alingsås pågår mycket planering och idéer om nya bostadsområden och i samband med detta så har den framtida infrastrukturen studerats.

För att säkerställa att en koppling under E20 ska vara möjlig i framtiden så har olika alternativ för att korsa E20 norr om Vardsjön utretts. Slutsatsen är att det bästa läget är en tunnel, för alla trafikslag, på den plats där det idag finns en gång- och cykeltunnel. Men behovet av en sådan tunnel är i dagsläget litet och blir först aktuell om Alingsås växer kraftigt söderut. En tunnel skulle också möjlig att utveckla till en trafikplats på sikt. 

På samma sätt så har effekten av att bygga vägar i de södra delarna av staden analyserats, bland annat de som gått under namnen Södra stadsskogsgatan och Södra länken. Slutsatsen är lik de som dragits kring Norra länken; att behovet av ny infrastruktur är mycket begränsat, tills staden har växt söderut. Det innebär att plats behöver reserveras, men att inga nya vägar bör byggas i närtid.

Alingsås kommun