Publicerad 2020-11-04, kl 14:07

Ny budget antagen i kommunfullmäktige

Under eftermiddagen beslutade kommunfullmäktige att anta budget 2021-2023 för Alingsås kommun. Det fanns ett antal olika budgetförslag och det var den styrande Alliansens budgetförslag som antogs av kommunfullmäktige.

Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande, på Rådhustrappan.
Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande, på Rådhustrappan.

Rubriken för Alingsås kommuns budget för år 2021-2023 är ”Ansvar och samarbete i en krävande tid” och det är precis det som har präglat höstens budgetarbete. Budgetberedningen enades om majoriteten av de ekonomiska fördelningarna till nämnderna.

– Det har varit ett speciellt år med en pandemi som har påverkat oss i stor utsträckning och som kommer att påverka oss kommande år. Därför är det bra att budgetberedningen enades om de stora dragen i den ekonomiska politiken för att nå en samsyn i resursfördelningen, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten innehåller en förstärkning på ungefär 95 miljoner kronor till nämnderna där kommunens kärnverksamheter fortfarande är högt prioriterade. Det tydliggörs bland annat genom en förstärkning till äldreomsorgen och det förebyggande arbetet inom skolverksamheten.

I budgeten för 2020 ingår även satsningar för att stärka företagsklimatet och skapa nya jobb genom att bland annat fortsätta arbetet med ett näringslivsstrategiskt program, ta fram en markstrategi för att tillgodose framtida behov av företagsetablering och effektivisera detaljplanearbetet.

– Under rådande pandemi är vårt arbete inom näringslivsområdet viktigare än på länge. I nuvarande budget förlängs och förstärks flera åtgärder i det stödpaket till kommunens företagare som beslutades under våren 2020, säger Daniel Filipsson. 

Den nu antagna budgeten fokuserar på fem prioriterade mål, vilka pekar ut vilka områden som kommunen ska utvecklas inom den kommande perioden för att uppnå kommunens Vision 2040. 

De prioriterade målen är:

  • Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv. 
  • I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. 
  • Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen. 
  • Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar.
  • Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kultur.

– Vi fortsätter med ett färre antal prioriterade mål för att nå en effektiv målstyrning och vi har försökt undvika att göra så stora förändringar i målstyrningen för att uppnå den långsiktighet som vi eftersträvar. Att förflytta en stor och komplex verksamhet som en kommun tar tid och det behöver vi ha respekt för, avslutar Daniel Filipsson.

Alingsås kommun