1 Driftstörningar

Publicerad 2020-04-02, kl 14:04

Rådhuset i stabsläge

Säkerhetschef Eija Suhonen leder arbetet i Krisledningsstaben.

Stabsledningen vid kommunledningskontoret är nu aktiverad. Arbetet på kommunledningskontoret i Alingsås kommun är kraftigt påverkat av covid-19 och stabsledningen uppdaterar ständigt det aktuella läget och vidtar vid behov olika åtgärder. 

Kommunens stabsledning, som aktiveras vid allvarliga kriser, träffas numera dagligen för att diskutera det aktuella läget och olika åtgärder. Säkerhetschef Eija Suhonen leder arbetet i gruppen, där bland annat säkerhetsenhet, kommunikationsenhet och HR-avdelning, MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska – och kommunens jurist samt Räddningstjänsten ingår. Allt för att gruppen ska kunna få en så samlad bild som möjligt och snabbt kunna agera. 

     — Vi vet inte exakt vad framtiden bär med sig och måste tillsammans kartlägga och planera för en mängd olika scenarier, konstaterar säkerhetschef Eija Suhonen.För att få en bra lägesbild deltar kommunen i flera olika möten både externt och internt. Utöver krisledningsstabens dagliga möten hålls flera samverkanskonferenser via länk med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Två gånger i veckan deltar stabsledningen vid mötena. En gång i veckan har även kommunens kommunikatörer möte med länsstyrelsen och det samma gäller för kommunjuristen. Avstämningsmöten mellan kommundirektören och kommunstyrelsens presidium sker kontinuerligt och en gång i veckan informeras kommunstyrelsens arbetsutskott, samtliga gruppledare samt fullmäktiges presidium.

     — Stabsledningen måste kunna agera snabbt utifrån en förändrad situation och därför är det viktigt med en kort väg mellan politiker och tjänstepersoner. Politiken är samlad och har ett gemensamt fokus, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

Samtidigt som många medarbetare på kommunledningskontoret fortfarande arbetar från rådhuset, så finns det även möjlighet att arbeta hemifrån och delta på mötena via jobbdatorn. På IT-avdelningen som tillhör Kommunledningskontoret har man dessutom delat upp enheten geografiskt för att säkerställa driften och verksamheten, så att inte alla blir sjuka samtidigt. Några medarbetare har valt att sitta kvar i lokalerna vid Rådhuset i Alingsås medan andra arbetar från Campus Alingsås lokaler och ytterligare några jobbar hemifrån.

     — Jag känner mig stolt och imponerad av hur snabbt organisationen och medarbetarna inom kommunens olika verksamheter har ställt om. De har gjort ett fantastiskt jobb. Vi förbereder oss nu för ett ännu allvarligare läge. Då är det viktigt att vi är flexibla och har korta beslutsvägar, säger kommundirektör Maria Standar.

Alingsås kommun