Publicerad 2020-03-12, kl 11:15

Tre huvudområden i antaget naturvårdsprogram

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt naturvårdsprogram för Alingsås kommun. Programmet anger mål och strategiska riktlinjer för det kommunala naturvårdsarbetet under perioden 2020-2025.

Naturvårdsprogrammet är en utveckling av kommunens naturvårdspolicy och naturvårdsvision.

— Syftet är att göra ambitionen som finns i policyn och visionen mer konkret samt att fördjupa den viljeriktning gällande natur som finns i översiktsplanen för Alingsås kommun, säger kommunekolog Jenny Leonardsson.

Störst fokus i naturvårdsprogrammet ägnas åt målen med det kommunala naturvårdsarbetet. De målen är uppdelade i tre huvudområden:

  1. En rik och levande natur.
  2. Naturanpassad samhällsbyggnad.
  3. Kunskapsspridning och medborgarsynpunkter.

Till naturvårdsprogrammet finns också två olika bilagor. Den ena innehåller checklistor främst avsedda som hjälpmedel för att säkerställa hänsynstagande till naturen vid fysisk planering och exploatering. Den andra innehåller beskrivningar av naturen och de skyddade områdena i Alingsås kommun. Den delen ska främst ses som kunskapsunderlag och fördjupning för den som vill veta mer om vår natur.

— Det känns jätteroligt att naturvårdsprogrammet nu är antaget och politiskt förankrat. Jag fram emot fortsatt gott samarbete runt naturvårdsfrågorna tillsammans med övriga förvaltningar, säger Jenny Leonardsson.

Mer information
Jenny Leonardsson, kommunekolog, jenny.leonardsson@alingsas.se

Alingsås kommun