Publicerad 2020-03-09, kl 11:11

Stabilt resultat för Alingsås kommunkoncern

Alingsås kommuns årsredovisning behandlades vid dagens kommunstyrelsesammanträde. Ett starkt resultat för kommunkoncernen, stora investeringar, en god självfinansieringsgrad och en stärkt soliditet är en kort sammanfattning. Det positiva resultatet förklaras bland annat av en effektiv exploateringsverksamhet som har skapat reavinster vid försäljning av mark och tomter. 

– Kommunkoncernen redovisar ett bra resultat i år och trots stora budgetavvikelser i vissa nämnder kan kommunen redovisa ett fullgott övergripande resultat, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Trots ett starkt resultat finns det utmaningar i vissa nämnder som inte är i budgetbalans och som behöver ställa om för att anpassa sin verksamhet till kommunfullmäktiges anslag. Kommunkoncernen står inför stora investeringar kommande år och för att kunna hantera finansieringen krävs det att man håller budget i verksamheterna. Kommunstyrelsen följer särskilt utvecklingen i de nämnder som redovisar stora underskott under 2019, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Alingsås kommun kan fortsatt stoltsera med en god kvalitet i sina kärnverksamheter. Jämfört med kommungenomsnittet tillhör Alingsås de 25 procent av kommunerna som har högst andel elever med examen inom både tre och fyra år trots att genomströmningsgraden minskat sedan 2018, vilket är en trend som syns nationellt. Även brukarna av hemtjänst, äldreboende och LSS-verksamhet är bland de 25 procent nöjdaste i landet. Ett område som har varit i särskilt fokus under 2019 är företagsklimatet där vi nu kan se en vändning av den negativa trend kommunen har befunnit sig i tidigare år.

– Vi vet att vi har en hög kvalitet i våra kärnverksamheter och kommer fortsatt arbeta för att bibehålla detta, avslutar Daniel Filipsson.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i slutet av mars.

Alingsås kommun