När krävs godkännande från överförmyndarnämnden?

Krav på godkännande

Enligt gällande lagstiftning är du som god man/förvaltare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till följande åtgärder:

 • Uttag av spärrade bankmedel
 • Köp av aktier, konvertibler och premieobligationer
 • Placering i försäkringar
 • Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
 • Utlåning av huvudmannens egendom
 • Driva en rörelse
 • Försäljning av värdehandling som är deponerad eller registrerad på VP-konto
 • Arvskifte, godkännande måste ske innan skiftet verkställs
 • Uthyrning och uppsägning av lägenhet
 • Upptagande av lån för huvudman

Gåva m m

Gode mannen kan och får aldrig ge bort huvudmannens egendom om inte det är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarnämndens samtycke. Det generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom. Huvudmannen kan dock själv ge gåvor om han/hon kan ge uttryck för en egen vilja.

Gode mannen får inte be personal att bevittna testamente eller fullmakt. Vid minsta tveksamhet ska gode mannen i sådana fall kontakta överförmyndarnämnden.

Placeringar utan krav på samtycke

Grundprincipen ska vara att placera huvudmannens tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Tillgångarna kan utan krav på överförmyndarenämndens samtycke placeras i:

 • Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat eller kommun
 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank, även utländskt bankföretag eller kreditinstitut
 • Andelar i värdepappersfond eller i utländskt fondföretag
 • Försäljning av aktier