Köldmedier

Vad är köldmedier?

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Det är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess som levererar användbar kyla eller värme. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan.

Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium. Flera av freonerna bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet om de släpps ut. En grupp som kallas CFC har förbjudits och det är förbjudet att fylla på HCFC. Dessa ämnen har ofta ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonet, men vissa ämnen i gruppen är växthusgaser, och påverkar därför klimatet negativt.

 

Vad gör Miljöskyddskontoret?

 Miljöskyddsnämnden har tillsyn över anläggningar med en köldmediemängd som sammanlagt överstiger 14 ton CO2e

Miljöskyddskontoret granskar de årliga rapporterna om läckagekontroll, för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningen är i bra skick.

Kontoret tar emot anmälningar om installation av ny utrustning och har möjlighet att meddela förelägganden om tex försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift

Om du som anläggningsinnehavare inte lämnar in rapporten i tid, om den
periodiska kontrollen gjorts för sent eller uteblivit, eller om du inte
informerat innan en nyinstallation om minst 14 ton CO2e kommer du bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift (1000 - 5000 kr), som tillfaller staten.

Så undviker du miljösanktionsavgift

  • I god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer ska du anmäla det till miljöskyddskontoret.
  • Du måste göra en installationskontroll.
  • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation över utförda kontroller och läckagesökningar.
  • Dokumentationen måste rapporteras till miljöskyddskontoret senast den 31 mars varje år.
  • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
  • Skrotning av anläggning ska rapporteras till miljöskyddskontoret i årsrapporten.
  • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
  • Den som är operatör vid rapporteringstillfället, det vill säga 31 mars, ansvarar för att rapporteringen sker i tid.
  • Läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall
Tillhörande information