Anmäl bassängbad

Bassängbad behöver skötas på rätt sätt för att inte riskera människors hälsa. Vattnet är en miljö där smitta och föroreningar lätt kan spridas. De som bedriver bassängverksamhet ska regelbundet ta vattenprover för att  kontrollera vattenkvaliteten.

Anmälan

Du som ska öppna en anläggning, där bassängbad som många människor kan använda ska finnas, måste anmäla detta till miljöskyddsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Som bassängbad räknas anläggningar avsedda för vattenaktiviteter, exempelvis bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar.

Handläggning av anmälan

Vid anmälan granskas inlämnat underlag med avseende på bland annat överensstämmelse med ev. plan, förutsättningar för god hygien samt om grundvillkoren enligt miljöbalken kan anses vara uppfyllda. Eventuellt begärs kompletterande uppgifter om anmälan är ofullständig. När fullständiga handlingar har inkommit fattas ett beslut av granskande tjänsteman inom några veckor.

Beslutet kan innebära:

  • ett besked om att anmälan inte föranleder någon åtgärd
  • föreläggande om åtgärd
  • förbud för verksamheten

När lokalerna är färdigställda kan miljöskyddskontoret komma att göra en besiktning.

Egenkontroll

Alla ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan vidta åtgärder innan någon skada sker. Du ska exempelvis regelbundet kontrollera att reningsanläggningen fungerar och att rätt mängd desinfektionsmedel doseras. Se därför till att driftsinstruktioner för reningen finns tillgängligt. Vattenkvaliteten ska regelbundet mätas. Se också till att ha fungerande rutiner för åtgärder vid förorening. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även Förordning om egenkontroll. Här står till exempel att rutinerna ska dokumenteras och att riskerna med verksamheten ska utvärderas regelbundet. Att inte följa förordningen om egenkontroll kan leda till miljösanktionsavgift.

Hur ofta provtagningar behöver göras beror på belastning, mängden spädvatten och hur effektiva de tekniska systemen är. Läs i Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad för provtagningsfrekvens. Tätare mätningar bör göras i ett nytt bad eller då tekniska förändringar har skett i ett befintligt. Ta prover när antalet badande är som störst och på de platser som bedöms ha sämst vattenkvalitet. Undvik att förorena provet för att inte få felaktiga resultat. Använd standardiserade provmetoder för att kunna jämföra gamla resultat med nya.

Exempel på rutiner:

  • Hela anläggningen behöver rengöras noggrant och rutinmässigt. Se också till att inget smutsvatten kommer ner i bassängen.
  • De badande måste ha möjlighet att tvätta sig innan badet för att minimera mängden föroreningar och mikroorganismer. För att förbättra hygienen kan informationsskyltar användas. Förutom text är det bra med bilder så att även de med till exempel lässvårigheter eller med annat språk förstår.
  • Se till att luftkvaliteten är god för att undvika luftföroreningar eller för hög luftfuktighet. Hög luftfuktighet kan innebära att bakterier och mögelsvampar växer på ytor.
  • Temperaturen måste vara tillräckligt hög i duschvattnet för att undvika legionellabakterier.
  • Följ instruktioner från tillverkare och leverantörer om hur reningsanläggningen ska skötas och hur mycket desinfektionsmedel som behöver tillsättas.

Avvikelser i vattenkvaliteten

Vid en avvikelse i vattenkvaliteten som kan innebära en olägenhet för människors hälsa ska miljöskyddskontoret informeras snarast. Du ska också uppge vilka åtgärder som kommer att vidtas. Om problemet kvarstår måste en undersökning göras för att se vad som inte fungerar. Om det finns risk för olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa kan verksamheten behöva stängas omgående. En stängning kan också vara aktuell vid lindrigare problem som återkommer trots åtgärder.

Avgifter

För miljöskyddsnämndens hantering av anmälan av bassängbad utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Miljöskyddskontoret är tillsynsmyndighet för bassängbad. Vid tillsyn utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tillhörande information