Strandskydd

För områden vid sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser som regleras i miljöbalken.

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Strandskyddet finns till för att långsiktigt genom allemansrätten, trygga att medborgarna har tillgång till strandområden inte bara den som äger marken. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter. Några av de sjöar i Alingsås som har utökat strandskydd till 200 meter är: Bysjön, Rydbosjön, Sävelången, Hundsjön, Hälsingen och sjöarna på Rödene platån. Några av de sjöar med utökat strandskydd till 300 meter är: Lilla färgen, Stora Färgen, Stora Nären, Ömmern, Ören, Mjörn, Anten och Åsjön.

För att tillgodose strandskyddets syfte är det förbjudet att inom strandskyddsområde vidta vissa åtgärder;

 • Bygga nya byggnader.
 • Ändra byggnaders användning så att de hindrar eller avhåller allmänheten.
 • Utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde där de annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelser för byggnader och anläggningar.
 • Vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Vad är strandskyddsdispens?

Kommunen får ge tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Åtgärder får inte motverkar strandskyddets syften. Det finns sex särskilda skäl som kan anses vara godtagbara, dessa är att:

 • Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.
 • Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskild från området närmast strandlinjen.
 • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Område behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 • Område behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • Område behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Tillhörande information