Ett mer tillgängligt Alingsås

Med samarbete och planering ska Alingsås bli en mer öppen och tillgänglig plats.

Nu tar kommunen hjälp av erfarenheter från Borås stads arbete med tillgänglighet i den fysiska miljön för att komma vidare i frågan.

När det gäller funktionshinderfrågor behöver vi kunna enas över de politiska gränserna - och det kunde vi den 12 dec då kommunfullmäktige tog beslutet om att i Alingsås anta VG-regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet, menade Stefan Svensson, ordförande i Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor(Kd). Jag menar, kommer man inte ens in i lokalen, kan man inte heller vara delaktig.

En omfattande utbildningsinsats i VG-regionens nya riktlinjer för en tillgängligare fysisk miljö genomfördes under torsdagen för kommunens politiker, och tjänstemän. Ett 60-tal personer varav representanter från samtliga förvaltningar fanns på plats. Förhoppningen inför dagen var att sätta igång nya tankar och väcka frågor kring en arbetsprocess som ännu inte är helt färdig.

Hur gör vi i Alingsås?

Ola Ljungman, stadsarkitekt och bygglovschef, Alingsås berättade att fysisk tillgänglighet redan nu finns med i nästan alla ärenden som kommer till dem. Ola drog nya arenan Estrad som exempel, där de hjälpte till med en flyttbar ramp till scenen, för att öka tillgängligheten.

Vi är precis i inledningsskedet av detta arbetet och har precis kommit fram till hur vi ska jobba, det är viktigt att påpeka, eftersom riktlinjerna antogs i december, berättade Ola Ljungman.

När bygglov eller marklov söks och görs samtidigt en avvikelserapport för att få till en bedömning ur tillgänglighetsperspektiv. Återrapporteringen till Kommunstyrelsen sker sedan genom funktionshinderstrategens årliga årsrapport.

Det är ett sätt att höja medvetenheten kring frågan kring ett inkluderande samhälle. Till exempel när man bygger nya skolor så behöver vi tänka till innan, redan i planeringsstadiet, för att få med alla perspektiv från början. Frågan om varför gör vi detta är central. Det handlar om attityder och en inlevelseförmåga för att inse att vi alla behöver eller kan komma behöva detta förr eller senare i livet, menade Kristina Avaheden, funktionshinderstrateg.

Representanter från VG-regionen, Borås stad, Alingsås kommun och Västfastigheter fanns på den digra talarlistan. Slutsatsen att tillsammans kan vi komma längre i frågor kring utvecklingen av ett samhälle för alla – det skrev alla under på.

Här hittar du VG-regionens riktlinjer