Dödsfall och begravning

När en närstående avlider ställs du som anhörig inför många frågor.

Begravning

Som anhörig bör du snarast kontakta en begravningsbyrå för att boka begravning. Gravsättning eller kremering ska enligt svensk lag ske senast en månad efter dödsfallet. 

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras senast tre månader efter att en person har avlidit och kan göras av anhöriga, se information på Skatteverket (under tillhörande information). Där finns också telefonnummer du kan ringa.

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.  Finns efterlevande make eller maka räknar du också med dennes tillgångar och skulder. Du kan också anlita professionell hjälp med bouppteckningen via exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå.

Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som upprättas av socialnämnden i den avlidnes folkbokföringskommun. Om det blir aktuellt med en dödsboanmälan sänder socialnämnden den till Skatteverket. Det kostar ingenting att göra en dödsboanmälan.

Förutsättningar för en dödsboanmälan

 • Att den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnaden och andra utgifter som rör dödsfallet. Har den avlidne en efterlevande make eller maka räknas giftorättsgods med som tillgångar.
 • Att fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den avlidnes tillgångar.
 • Att hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar.

För mer information om vilka underlag som behövs för en dödsboanmälan, se nedanstående länk.

Viktigt att tänka på vid dödsfall      

 • Dödsboets tillgångar ska i första hand gå till begravningskostnaden
 • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är färdig
 • Stoppa alla autogiron och överföringar snarast
 • Säg upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration m.m.
 • Kontakta fordringsägare och begär anstånd för obetalda fakturor med anledning av dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

 • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är färdig
 • Om dödsboets tillgångar inte räcker för skäliga kostnader till begravningen kan ekonomiskt bistånd beviljas av socialnämnden.
 • Eventuell ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska göras av dödsbodelägare. 
Tillhörande information