Marklov

Marklov behövs för schaktning eller fyllning som innebär avsevärd ändring av markens höjdläge (cirka 0,5 m) inom område med detaljplan.

Bygglovsenheten gör en bedömning utifrån lämplighet, stads- och landskapsbilden och omgivningspåverkan (grannar).

Om bygglov är sökt och den blivande nivåförändringen är redovisad på bygglovshandlingarna (till exempel sektion eller fasadritning) krävs inget separat marklov

Marklov för trädfällning

Det kan även behövas marklov för trädfällning i vissa områden eller för enskilda träd inom vissa detaljplaner. Syftet i dessa områden med trädfällningsförbud är vanligen att de större träden är så bevarandevärda att marklov ej bör beviljas. Marklov kan bli aktuellt i vissa fall för att fälla sjuka eller skadade träd, eller om träden växer för tätt. Bygglovschefen tillsammans med kommunens miljösamordnare gör denna bedömning.

Marklov

Om du vill förändra markens höjdläge väsentligt inom detaljplanerat område, behöver du ansöka om marklov.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om markens höjdläge till stor del kommer att förändras. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till blanketterna i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

 

Tillhörande information
Blankett