Foto vattenkran

Nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas ytvattentäkt

Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 dec 2016 i § 277 med stöd av 7 kap, 22 och 30 § i Miljöbalken beslutat om nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt i Alingsås kommun.

De nya skyddsföreskrifterna träder i kraft 2017-02-13. Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas gamla ytvattentäkt som Länsstyrelsen beslutade om den 8 sep 1993 upphävs.

Den som är berörd av beslutet har möjlighet att överklaga. Överklagandet skall sändas skriftligt till Alingsås kommun och vara oss tillhanda senast 2017-02-13. Skicka överklagandet till följande adress: Alingsås kommun, Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, 441 81 ALINGSÅS

Överklagandet distribueras därifrån vidare till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Beslutet och fullständigt material finns i bifogade pdf:er nedan.

Vi kan även skicka beslut och material per post efter förfrågan. Kontakta VA-avdelningen på tel. 0322-61 62 40.

Information -
Färgensjöarnas vattenskyddsområde

Du kan läsa och få information om de nya bestämmelser  som gäller inom Färgensjöarnas vattenskyddsområde. Det gör du genom att öppna bilagd PDF, Färgen vattenskyddsområde skyddsföreskrifter, nedan. Där finns också tekniskt underlag samt en sökbar karta där du kan söka på din adress och se vilken/vilka skyddszoner just din fastighet ligger inom.

 

Allmän information -
vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är en trygghet för de som är anslutna till kommunalt dricksvatten, då området ska skydda dricksvattnet från förorening.
Vattenskyddsområden finns för alla kommunens vattentäkter. Vattenskyddsområde och dess skyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige i Alingsås kommun.

För ett vattenskyddsområde gäller vissa bestämmelser som regleras i skyddsföreskrifter. 

Säkerställa nuvarande och framtida vattenkvalitet

Syftet med beslutade nya skyddsföreskrifter är att så långt som möjligt förhindra att vattentäkten förorenas. Skyddet ska verka i förebyggande syfte på mycket lång sikt. Föreskrifternas syfte är därför inte att i första hand förbättra kvaliteten på vattnet utan att säkerställa att den nuvarande vattenkvaliteten inte försämras och att dricksvatten kan tillhandahållas från området i framtiden.

Vi hjälper gärna till att förklara vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter, vad de innebär och hur de eventuellt påverkar just dig. Välkommen att kontakta oss på VA-avdelningen.

Kontakt: VA-avdelningen, 0322-61 62 40

Tillhörande information