Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden i Alingsås kommun

Vattenskyddsområden finns för alla kommunens vattentäkter. Till varje vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som reglerar olika verksamheter, för både privatpersoner och företag, inom dessa områden. Vattenskyddsområde och dess skyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Varför har vi vattenskyddsområden?

Syftet med skyddsföreskrifterna är att så långt som möjligt förhindra att vattentäkterna förorenas. Skyddet ska verka i förebyggande syfte på mycket lång sikt. Föreskrifternas syfte är därför inte att i första hand förbättra kvaliteten på vattnet utan att säkerställa att den nuvarande vattenkvaliteten inte försämras och att dricksvatten kan tillhandahållas från området i framtiden.

Vad regleras i skyddsföreskrifterna?

Skyddsföreskrifterna ska förhindra att det inom vattenskyddsområdet sker utsläpp av sådana förorenande ämnen som kan tränga ner till grund eller ytvattnet och försvåra beredningen av dricksvatten. Föreskrifterna ska även reglera nuvarande och framtida verksamheter inom vattenskyddsområdet.

Indelning i skyddszoner

En zonindelning av vattenskyddsområdet är nödvändig eftersom det behövs olika regler inom olika delar av vattenskyddsområdet. Områdena kan vara indelade i exempelvis vattentäktzon, primär skyddszon, sekundär och tertiär skyddszon.

Var får jag information om skyddsområdet och skyddsföreskrifter i mitt område?

I nedanstående pdf-filer kan du se om du bor inom ett vattenskyddsområde och vilka skyddsföreskrifter som gäller där.

Kontakt

Tekniska förvaltningen svarar för vattenskyddsområdena och dess  kontaktperson är, Tommy Blom, telefon: 0322-61 62 49

När det gäller tillstånd och anmälan som behövs inom ett vattenskyddsområde kan du kontakta Miljöskyddskontoret på telefon 0322- 61 60 00 

Tillhörande information