Brobacka
Brobacka

Brobacka

Brobacka är kommunens äldsta naturreservat, det bildades redan 1922! Ursprungligen avsattes klipplattån Brudsängen med bergsbranterna på båda sidor av Åsjöns smala pass men reservatet utvidgades 1994 från 2 till 17 hektar. Avsikten med reservatet är att visa på de mäktiga krafter som isälvarna utgjorde vid istidens avslutning och som svarvade ur ett trettiotal stora jättegrytor. De flesta grytorna är halva, troligen har isen utgjort en sida.

Den nyare reservatsdelen innehåller flera olika sevärdheter:

  • jättegrytsområdet, största grytan 18 meter i diameter 
  • beteshagar och slåtteräng med bland annat ängsskallra, jungfrulin, slåttergubbe, nattviol 
  • olika skogsbiotoper med bland annat ängsekskog, blåbärsgranskog, lindskog och mosse
  • Räknebergets utsikt
  • skalgrusrester
  • ekhagar med bland annat storrams, kambräken och trolldruva
  • minnessten

I området finns ett tidigare naturum som drivs med hjälp av frivilliga stugvärdar under söndagar från maj till september. Genom området leder några märkta stigar. På våren fagas området vid stugan och i början av augusti genomförs ett slåttergille i Naturskyddsföreningens regi. 

Minnesstenen är till minne av ett slag mot danskarna under det nordiska sjuårskriget 1563-1570. Brobacka var tidigare utgångspunkt för Lärkeskogsleden, en 14 km lång vandringsled till Alingsås. Leden är numera nedlagd efter krav från markägare. Markägare och förvaltare för Brobackareservatet är sedan 1994 Västkuststiftelsen.

Parkeringsplatsen når du från väg 180 vid Brobackakrysset.

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.