Collage Alingsåsparken

Alingsåsparken

Alingsåsparken är en folkpark och till karaktären en enkel naturpark.

Parken anlagdes år 1915 och har en yta på 1,7 hektar. I Kommunfullmäktige 12-05-30 § 92 togs beslut om att arbeta i riktning mot en målbild.

MÅLBILD: En levande folkpark med musik, dans och blomsterprakt.

HISTORIK: Alingsåsparken är Alingsås Folkets Park. Parken grundades 1915 av Alingsås Folkets Husförening. Det var från början endast ett naturområde med en enkel dansbana och en teaterscen i utkanten av staden. Parken har, precis som staden, med tiden växt, byggnader (dansbanan 1926, teatern 1935), planteringar och inhägnader har tillkommit och parken ligger numera relativt centralt inne i staden. 1963 överläts parken till kommunen och numera arrenderas parken och dess byggnader av Alingsåsparken AB som bedriver dans- och restaurangverksamhet samt olika sommararrangemang.

INNEHÅLL IDAG: Parkmiljön är av det enklare slaget. Stora träd, så som ek, tall och björk, gräsytor och asfalterade gångar. Från entrén mot stora dansbanan
sträcker sig en trädgårdsliknande plantering. Växtmässigt är det sparsamt med exotiska inslag; en robinia, rhododendronbuskage och diverse mindre träd, buskar och perenner i entréplanteringen.

EKOLOGISKA VÄRDEN: Den inhägnade parkmiljön innehåller stora träd, en del rhododendronbuskage och klippta gräsytor. Framförallt de stora träden är viktiga ur ekologisk synpunkt. Ytorna runt om parken som i utvecklingsplanen planeras integreras till en större helhet, kan innehålla betydande värden.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN: Parken har som helhet ett högt kulturhistoriskt värde för staden Alingsås och som ett typiskt exempel på folkpark som företeelse då dessa festplatser generellt blivit allt mer sällsynta och utarmade p g a brist på underhåll och rivning. Parkmiljön som helhet har sammantaget även ett mycket högt socialhistoriskt värde för Alingsås som ett monument över arbetarrörelsens verksamhet under början av förra seklet.

Flera enskilda detaljer i helheten har ett stort värde för parkens historia och miljö, som exempelvis en ståtlig tall vid entrén som utgör ett betydande blickfång och ger karaktär åt platsen samt en individ av vårtbjörk vid restaurangen som har en säregen karaktär.

 

Källa: Utdrag ur parkplan framtagen av tekniska förvaltningen 2012