Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luften i Alingsås

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet genom mätningar och beräkningar av kvävedioxid (NO2), flyktiga organiska kolväten (VOC) och partiklar.

Texten uppdaterad 2021-08-24

Någon risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm föreligger inte för närvarande. Men det preciserade miljömålet som årsmedelvärde för kvävedioxid överskrids återkommande på Gärdesgatan vid E20 och tidvis på Västra Ringgatan.

Trenden för kvävedioxid har varit sjunkande halter fram till år 2008. Därefter är denna trend osäker. Haltvariationer mellan olika år får främst tillskrivas skiftande vädersituationer som påverkar luftomsättningen i området. Trenden för bensen, som är ett av flera organiska kolväten, har varit sjunkande halter fram till år 2008. Därefter är trenden oförändrade halter.

Beräkningar av partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10) gjordes 2012 i fyra gaturum. Resultaten indikerar inget överskridande av de lagstadgade farlighetsnivåerna (miljökvalitetsnormer). Beräkningarna visar dock att det preciserade miljömålet för PM10 som årsmedelvärde överskrids på Västra Ringgatan och Gärdesgatan.

En mätning av halterna av partiklar (PM10) och NO2 gjordes på Västra Ringgatan under februari – juni 2015 i regi av GR:s Luftvårdsprogram. Resultaten visade på ett underskridande av miljökvalitets­normerna men miljömålet för dygns- och årsmedelvärdet för PM10 överskreds samt också ett överskridande av nedre utvärderingströsklarna för dygns- och årsmedelvärdet för samma variabel. För NO2 visade mätresultatet en risk för överskridande av miljömålet för dygns- och årsmedelvärdet.

Helena Ingvarsson

NULL

Avdelningschef, Hälsoskyddsenheten