sv Swedish

Luften i Alingsås

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet genom mätningar och beräkningar av kvävedioxid (NO2), flyktiga organiska kolväten (VOC) och partiklar.

Texten uppdaterad 2022-02-23

Luftkvalitén i Alingsås tätort har kontrollerats regelbundet sedan mitten av 1990-talet genom mätningar eller/och beräkningar. Ursprungligen mättes svaveldioxid (SO2) kvävedioxid (NO2) och flyktiga organiska kolväten (VOC). Mätning av svaveldioxid har dock upphört eftersom halterna låg långt under det dåvarande preciserade miljömålet för denna luftförorening. Kvävedioxidhalterna har visat på en sjunkande trend fram till år 2008. Därefter har trenden varit stigande halter under några år för att sedan på nytt sjunka. Haltvariationer under senare tid får främst tillskrivas skiftande vädersituationer som påverkar luftomsättningen i området. Det organiska flyktiga kolvätet bensen har visat på sjunkande halter fram till år 2008. Därefter är trenden oförändrade halter. Alla dessa nämnda luftföroreningar ligger numera under respektive miljömål

En mätning av halterna av partiklar (PM10) och NO2 gjordes på Västra Ringgatan under februari – juni 2015 i regi av GR:s dåvarande Luftvårdsprogram. Resultaten visade på ett underskridande av miljökvalitets­normerna men miljömålet för dygns- och årsmedelvärdet för PM10 överskreds samt också ett överskridande av nedre utvärderingströsklarna för dygns- och årsmedelvärdet för samma variabel. För NO2 visade mätresultatet en risk för överskridande av miljömålet för dygns- och årsmedelvärdet.

Helena Ingvarsson

NULL

Enhetschef, Hälsoskyddsenheten