Bygglov

Att bygga nytt eller som det står i PBL att uppföra byggnader samt att bygga till kräver i allmänhet bygglov enligt Boverket. Vid bedömningen av vad som är byggnad tas hänsyn bland annat till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen. Om du är osäker på vad som bedöms som byggnad, ta kontakt med bygglovavdelningen via Bygglovtelefonen 0322-61 61 19, mån-fre 9-11.

Att ändra användning kräver nästan alltid bygglov enligt Boverket. Om du är osäker på vad som bedöms som ändrad användning, ta kontakt med bygglovavdelningen.

Att ändra rumsindelning eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov. Men om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov. För vissa invändiga ändringar, som framgår av Boverket, ska byggherren dock lämna in en bygganmälan (se även avsnittet Vilka åtgärder kräver bygganmälan respektive rivningsanmälan?). Av Boverket framgår även att förändringar av befintliga byggnader skall (enl PBL 3:10) utföras varsamt samt vad detta innebär.

Bygglov krävs för att anordna/uppföra eller väsentligt ändra anläggningar trots att det inte är fråga om byggnader enligt Boverket. Om du är osäker exempelvis på skillnaden mellan staket och plank eller om något annat är oklart, ta kontakt med bygglovavdelningen.
Inom detaljplan krävs dessutom bygglov för åtgärder enligt Boverket. Om du är osäker på vilka ändringar som avsevärt påverkar byggnadens utseende, ta kontakt med bygglovavdelningen.

Vilka åtgärder som kräver rivningslov och marklov beskrivs i Boverkets skrift. "Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan". Vad som menas med bygglov för tillfällig åtgärd beskrivs också i Boverkets skrift.

Kontakt

Kontakta bygglovenheten via Bygglovtelefonen 0322-61 61 19, mån-fre 9-11.

Det går även bra att boka möte för bygglovrådgivning, klicka här.

Tillhörande information