Eldning av ris och grenar

Eldning utomhus av trädgårdsavfall

Under tiden 15 april till 30 september är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär att du som bor i tätort eller samlad bebyggelse inte får elda kvistar, ris och löv. Undantag finns för påsk- och valborgsmässoeld. Förbudet finns i kommunens renhallningsordning/avfallsföreskrifter, som ingår i våra lokala regler i Alingsås kommun. 

Om du är osäker på om du bor inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse kan information hämtas på samhällsbyggnadskontoret, som nås via kommunens växel tel 0322-61 60 00.

För glesbebyggelse gäller att eldning kan ske om den inte förorsakar olägenhet för närboende. Detsamma gäller för eldning i tätbebyggda områden mellan 1 oktober och 14 april.

Öppen eldning av annat avfall än torrt trädgårdsavfall är alltid förbjudet!

Tänk på att eldningsförbud kan råda på grund av stor brandrisk. Information om detta sker via kommunens räddningstjänst, se hemsida eller ring tel 0322-63 40 80.

Tillhörande information