Sollebrunns förskola

Sollebrunns förskola är belägen i Bjärkeområdet med närhet till skog och gymnastiksal med många möjligheter till lek och rörelse.

Texten uppdaterad 2024-02-09

Sollebrunns förskola ligger inrymd i Sollebrunns skola, samt i det gula huset på baksidan av skolan. Förskolan ligger nära skolbibliotek, idrottshall och skogen, vilket ger många möjligheter till lek och rörelse.

Övergripande arbetssätt

På förskolorna i Team Norra möter vi ditt barn utifrån hens behov och intressen.

Barns språkutveckling är avgörande för att lyckas med utbildningen och det livslånga lärandet – därav lägger vi stort fokus på att stödja och stimulera deras språkutveckling på ett lekfullt sätt. För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar arbetar vi därför strukturerat med Bornholms språklekar och Skolverkets moduler i ”Läslyftet” med planerad bokläsning, samtal och berättande.

Hos oss möter du legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, som med gemensam kompetens skapar varje barns bästa förskola. Vi har också god tillgång till specialpedagog, psykolog och logoped, som stöd och handledning till arbetslagen.

Fokus på bemötande

Sollebrunns förskola arbetar för en verksamhet där barnen ska känna att de kan påverka sin vistelse. Barnen ska bemötas i verksamheten och få utveckla och bygga vidare på sina förmågor.

Förskolans arbetssätt

På Sollebrunns förskola är målsättningen att alla barn ska känna lust och glädje över att gå till förskolan.

Det är viktigt med närvarande vuxna som lyssnar och tar tillvara på barnens idéer och tankar. Att ha roligt tillsammans med barnen och använda material och metoder som utmanar deras tänkande. iPad och dator används för att söka information tillsammans med barnen.

Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation där barnen har möjligheter att vara delaktiga och på så sätt uppleva lust och glädje över sitt eget lärande.

TAKK

Förskolan använder tecken som stöd i verksamheten, vilket innebär att man förstärker språket med tecken.Tecken som stöd hjälper alla barn i språkutvecklingen. Det är ett extra stöd för det lilla barnet som ännu inte börjat uttrycka sig verbalt eller om barnet har ett annat modersmål än svenska eller har svårigheter som påverkar förmågan att uttrycka sig verbalt.

Pedagogerna använder tecken när de samspråkar med barnen, i sånger, sagor och i det vardagliga samtalen. Barnen visar ett stort intresse för tecken och lär sig snabbt att använda dem för att förmedla sig.