1 Driftstörningar

Väkommen till Älvdansens förskola!

Älvdansens förskola ligger på Skogskullegatan stadsdelen Stadsskogen. Förskolan är placerad i ett bostadsområde med nära anslutning till naturen. Förskolegården består dels av tillrättalagd miljö, men också inhängnad naturmiljö i form av en skogsdunge, som bjuder in till naturupplevelser och fantasifull lek.

Texten uppdaterad 2024-06-07

Trygghet

Trygghet innebär att alla på förskolan ska trivas och känna trygghet. Så väl barn, vårdnadshavare som personal. Trygghet betyder gemenskap, att våga vara den man är samt visa respekt mot varandras olikheter.

Förskolan har rutiner och förväntningar som gynnar allas behov. Arbetet sker genom att skapa ett gott samarbete och en trygg anknytning till barn, vårdnadshavare och kollegor. Pedagoger är närvarande och arbetar utifrån ett förhållningssätt med ett tillåtande klimat där nya tankar och idéer prövas.

Glädje

Alla på förskolan har rätt att känna glädje. Barnen ska känna en gemenskap, meningsfullhet och trivas på förskolan. Personalen ska ha roligt på arbetet och våga vara sig själv och sprida glädje till barn, vårdnadshavare och kollegor. Arbetssättet är lösningsfokuserat och utgår från det positiva istället för problemen. Där alla är med och skapar en tillåtande arbetsmiljö som bidrar till gemenskap och glädje på arbetsplatsen.

Respekt

Med respekt avses att alla är olika men lika bra. Syftet är att skapar en tillgänglig lärmiljö där ingen ska kännas sig diskriminerad eller kränkt och där alla barn oavsett förutsättningar kan utvecklas och trivas.

Pedagogerna är lyhörda för barnens signaler och fångar upp barnens beteende och reaktioner i tid för att förebygga och förhindra att någon ska känna sig utanför eller orättvist behandlad. All personal visar respekt till varandras olikheter och kan både ge och ta kritik för att utveckla och främja förskolans goda klimat. Dialog och kommunikation är grundstenarna till att alla ska trivas på förskolan.

Delaktighet och inflytande

Demokrati är i fokus på förskolan. Alla barn ska ha rätt att känna inflytande över sin egna vardag och vara med och påverka sin lärmiljö. Alla barn får lära sig att ta hänsyn till andra idéer och tankar och alla barn ska känna en delaktighet i bestämmande frågor. Pedagogerna vågar vara tillåtande och säga ja istället för nej och låta barnen pröva efter sina egna förmågor.

Barnen åsikter och tankar lägger grunderna och utformning till det löpande arbete. Barnen lär sig konsekvenstänkande genom att de får öva och pröva och ges mer inflytande allt efter mognad. Personalen lyssnar och reflekterar över barnen, sina kollegors och vårdnadshavarnas tankar, nyfikenhet och åsikter. Det är viktigt att alla känna delaktighet och får sin röst hörd.

Tillgängliga lärmijöer på Älvdansens förskola