Nolby förskola

Nolby förskola ligger i en villa med gammaldags charm i anslutning till Nolbyskolan. Det är en liten förskola med långsiktigt fokus på språk och matematik. Här finns två avdelningar, Oceanen och Regnskogen.

Texten uppdaterad 2024-01-16

Nolby förskolas bärande pedagogiska idé

Förskolans utbildning syftar till att lägga grunden för det livslånga lärandet. För Nolby förskola innebär det att pedagogerna är öppna för möjligheter och samarbetar. Barnen ska känna pedagogernas engagemang, respekt och trygghet på förskolan.

Genomgående för förskolan är arbete med delade barngrupper där barnen vistas i mindre sammanhang under dagen och möts avdelningsöverskridande i åldershomogena grupper. Dessa möten över huset främjar trygghet, likvärdighet och gemenskap för att bygga goda relationer till vårdnadshavare med ett gemensamt fokus på barnets bästa.

Förskolan har läroplanen som utgångspunkt i planerad undervisning och det finns även återspeglat i lärmiljöerna. Förskolan tydliggör barnens inflytande genom att arbeta med egna planeringsdagar, där varje barn får ansvara för planering av innehållet.