1 Driftstörningar

Vilket ansvar har verksamhetsutövaren respektive ägare av kommersiella fastigheter?

Det är i första hand den som äger fastigheten där verksamheten bedrivs som har det egentliga ansvaret för att se till att större mängder fett inte hamnar i avloppet. Det är därför fastighetsägaren som ska tillse att verksamheten vidtar tillräckliga åtgärder för att hantera fett såsom exempelvis att installera en fettavskiljare. Fastighetsägaren har därmed rätt att kräva att verksamhetsutövaren följer VA-huvudmannens krav.

Kommunen har fastställt bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen. Dessa anges i kommunens ABVA, Allmänna bestämmelser VA som grundar sig i Lagen om allmänna vattentjänster. ABVA reglerar användandet av allmänna VA-anläggningar och anger de krav, skyldigheter och rättigheter som i första hand gäller för VA-huvudmannen (den som äger den allmänna vattenanläggningen) och fastighetsägaren.

Om en verksamhet/fastighetsägare inte följer de krav som anges, så har VA-huvudmannen rätt att stänga av vattenförsörjningen till en fastighet. VA-huvudmannen måste dock först meddela fastighetsägaren skriftligen och ge denne skälig tid att vidta åtgärder.

Bilagor

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen