Så påverkas ägare till flerbostadshus

Genom nya EU-krav träder en ny lag i kraft från 1 januari 2024 som innebär att det är obligatoriskt att samla in matavfall för alla, samt att kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningsavfall. De nya kraven innebär att sex nya avfallsslag ska kunna lämnas för återvinning på eller nära fastigheten – för matavfall senast 2024, för förpackningar senast 2027. Helst ska dessa avfall kunna lämnas på samma plats som restavfallet, eftersom det ger bäst förutsättningar för god sortering.

Texten uppdaterad 2023-12-21

Lista på aktörer

Kommunen kommer att godkänna entreprenörer som kan hämta ditt förpackningsavfall, du kan se listan här på hemsidan på aktörer du kan anlita, listan kommer att fyllas på efterhand.

 • Remondis
 • Stena Recycling
 • Ragn-Sells

Vem gör vad?

Det är upp till fastighetsinnehavaren hur den förändrade avfallsinsamlingen ska lösas – genom ett gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus, underjordsbehållare, sopsug etcetera. Kommunen kan dock föreskriva hur utrymmen, behållare och andra anordningar som används för avfall ska utformas och skötas – diskutera bästa lösningen med din kommun.

Kommunen kommer inte tillhandahålla kärl för förpackningar utan det ingår i entreprenaden till soprummet för såväl matavfall som de olika förpackningsavfallen.

Övriga kostnader i samband med förändringen står fastighetsägaren för.

Ersättning fås för insamling på normal basservice

Eftersom producenterna kommer att ersätta kommunerna för insamlingen av förpackningar kommer denna kostnad inte att belasta fastighetsägaren, om de utnyttjar normal basservice. Under en inkörningsperiod kan dock variationer förekomma. De som redan idag betalar för att få förpackningar hämtade kommer att få en reducerad kostnad framöver. Ju bättre de boende sorterar desto lägre blir dessutom kostnaderna för restavfallet.

 • Målet bakom dessa förändringar är att öka materialåtervinningen.

  Det sker bland annat genom ett tydligare ansvar och närmare insamling. På sikt skapas nämligen en sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall samt förpackningar samlas in fastighetsnära – gärna också returpapper. Det innebär en huvudman (kommunen) istället för två (kommunen och producenterna), då blir det lättare för fastighetsägare att veta vart de ska vända sig med frågor.

  Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar innebär också ökad service till invånarna. Erfarenheten visar att det medför att mer lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

 • Alla omfattas av kravet på separat insamling av matavfall. Senast den 1 januari 2024 ska separat insamling av matavfall som regel finnas på plats. 

  Även flytande matfett, som frityrfett och annan matolja, ska från 1 januari 2024 sorteras ut och samlas in. Det är inte krav på fastighetsnära insamling. Mindre mängder kan samlas in tillsammans med annat matavfall, till exempel från avtorkning av stekpanna. Större mängder behöver samlas in separat och kan läggas i en återförslutningsbar behållare av hårt material och kan lämnas på kommunens återvinningscentral. Utsorterat matfett får inte läggas i restavfallet.

 • Alla hushåll omfattas av kravet på separat insamling av förpackningar. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar finnas på plats. 

  Om fastighetsägaren på eget initiativ redan har ordnat fastighetsnära insamling för förpackningar tar kommunen över ansvaret från och med 1 januari 2024. Befintliga avtal kan behöva sägas upp eller omförhandlas. Fastighetsägare – inklusive bostadsrättsföreningar – och samfälligheter får inte anlita någon annan entreprenör än den/dem som kommunen har upphandlat. Alingsås kommun kommer auktoriseras så troligt kan man fortsätta samarbeta med den aktör man har idag men kolla så att aktören är en av de vi har godkänt genom information som vi kommer lägga upp här på hemsidan.

  Skrymmande förpackningar hänvisas till återvinningsstationer eller till återvinningscentraler. Till återvinningscentralen hänvisas också förpackningar i exempelvis porslin, trä och textil.

  • Se till att det finns utrymme för att samla in matavfall i eller i nära anslutning till fastigheten senast den 1 januari 2024 eller då kommunen väljer att införa det.
  • Påsarna för matavfall och ställ för påsen kan hämtas kostnadsfritt hos kommunen.
  • Se till att det finns utrymme för att samla in fem olika förpackningsslag senast den 1 januari 2027. Kontakta gärna kommunen redan nu för att höra hur planen för utbyggnad av fastighetsnära insamling ser ut.
  • Om det finns svårigheter att ordna fastighetsnära insamling för alla avfallsslag, kontakta kommunen för att diskutera hur insamlingen kan lösas.
  • Om du idag har avtal med en entreprenör för insamling av förpackningar se till så att den är godkänd av kommunen. Om så ej är fallet behöver avtalet sägas upp och en av kommunen godkänd leverantör anlitas istället. Själva insamlingen kommer i de allra flesta fall kunna fortsätta, men kommunen har ingen skyldighet att ordna fastighetsnära insamling av förpackningar före 1 januari 2027. Se ovan.
  • Informera de boende om de förändringar som berör er.
 • God materialåtervinning börjar med att de boende tar ansvar för att sortera sitt avfall. För att de boende ska kunna sortera sitt avfall på rätt sätt har fastighetsägaren en viktig roll att sprida information. Det finns mycket underlag och många bra verktyg som kan bidra till ett bra resultat.

  Du hittar ytterligare information på hemsidan sverigesorterar.se

  • Material från Avfall Sverige kommer att läggas upp på sverigesorterar.se under hösten 2023.
  • Information finns också på avfallsportalen sverigesorterar.nu
  • Använd ovanstående material i era egna kanaler för att informera om de förändringar som väntar.
  • I samband med årsskiftet 2023/2024 startar en kampanj i många kommuner, för att uppmärksamma allmänheten på de förändringar som kommer.
 • Om det inte är möjligt att ordna insamling vid fastigheten, till exempel beroende på fastighetens utformning eller trafiksituation, kan mat- och restavfall samt förpackningar lämnas på en plats som ligger i nära anslutning till fastigheten. En sådan insamling ska ordnas i överenskommelse med kommunen. Om fastighetsägaren och kommunen inte kan komma överens, kan kommunen anvisa en ny hämtplats.

 • Sedan 2020 finns ett nationellt skyltsystem som genom färger, symboler och enhetlig terminologi vägleder i källsorteringen. Använd gärna detta för att skylta upp i soprummen, och dela gärna ut mindre dekaler som de boende kan sätta på sina egna sopkärl under diskbänken. Allt fler sätter samma symboler på sina förpackningar, vilket gör det lätt att göra rätt.

  Underlag kan laddas ner gratis från sverigesorterar.se Där finns också goda exempel att inspireras av.

  Du hittar ytterligare information på hemsidan sverigesorterar.se

Kundtjänst för avfallshämtning

NULL

Vid frågor om avfallshämtning. Telefontider: må-tis kl. 10-15, ons-fre kl. 9-14 (lunchstängt kl. 12-13), Avfallsavdelningen