Offentlig livsmedelskontroll

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan.

Livsmedelsföretagaren har ansvaret

Det är du som är livsmedelsföretagare som ansvarar för att livsmedlen du säljer och serverar är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

Miljöskyddskontoret kontrollerar livsmedelsföretagen

I Alingsås kommun är det miljöskyddskontoret som kontrollerar att du som företagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Innan du startar en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet ska du först anmäla den för registrering eller godkännande.

Ibland får våra livsmedelsinspektörer frågor om hur olika problem ska lösas. Oftast finns det flera lösningar och därför kan vi inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du är osäker finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.  

Livsmedelsreglerna gäller hela kedjan – från jord till bord

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan, från odling och uppfödning av djur, till produktion, distribution och ända fram till konsumentens tallrik. Reglerna för livsmedelshantering är i stort sett gemensamma inom hela EU. Läs mer om livsmedelslagstiftningen på Livsmedelsverkets webbplats.

Hur görs kontrollen och vad kostar det?

Miljöskyddskontoret arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll. Oftast gör vi oanmälda kontrollbesök. Men vi gör också besök där inspektören i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie kontrolltid som du betalar en årlig avgift för. Mer information om avgifter finns i taxan för livsmedelstillsyn

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter ett tidigare besök. För sådan extra offentlig kontroll tar vi också ut en avgift.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent och snyggt i lokalerna. Det är alltid ditt ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs. 

Vilka regler gäller vid kontrollen?

Miljöskyddskontorets inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att matsäkerheten inte kan garanteras behöver du rätta till detta. Miljöskyddskontoret kan exempelvis behöva göra ett återbesök för att se att allt är i sin ordning. Om det är allvarliga eller akuta brister eller om du inte rättar till brister kan miljöskyddsnämnden besluta om föreläggande, med krav på åtgärder. Föreläggandet kan förenas med vite, vilket betyder att du som företagare kan få betala en avgift om du inte genomför åtgärderna. Miljöskyddsnämnden kan också besluta om förbud för delar av eller hela verksamheten. Avgift för extra offentlig kontroll tas ut vid återbesök och övrig handläggningstid som inte ingår i den ordinarie kontrolltiden.

Inspektionsrapporter är offentliga

Miljöskyddskontoret är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.