Flygfoto över Alingsås

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglovhandläggare kan bokas digitalt

Sedan en tid tillbaka kan du boka tid hos en bygglovhandläggare digitalt. Något som förhoppningsvis underlättar kontakten med samhällsbyggnadskontoret. Det innebär att du i lugn och ro kan boka tid via kommunens hemsida  hemifrån din dator eller mobiltelefon. Se länk i högermenyn.

När du bokar finns det en ruta där vi vill att du beskriver ditt ärende och lämnar uppgifter om fastighetsbeteckning.

Vid besök på samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12,  får du  kvalitetstid med en handläggare som har möjlighet att förbereda just ditt ärende. Från mars 2017 kan du även boka möte med oss på servicekontoret i Sollebrunn. Vi behöver få din bokning senast två dygn före ditt besök.

I samband med att bokningssystemet nu är infört i sin helhet tar vi bort drop-in. Kundmottagningen i entrén på Sveagatan är öppen på vardagar kl. 9-11 och kan hjälpa till att boka in besök eller lämna ut handlingar.

När du ska bygga

När du ska bygga, göra ändringar av byggnader m.m. gäller plan- och bygglagen, PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, eller marklov för byggande, rivning, schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dessutom ska samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet underrättas om byggnadsarbeten m.m. genom bygganmälan.

Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplan eller om du är osäker på om du kommer att få bygglov för en viss åtgärd kan du söka förhandsbesked. Du behöver då inte utarbeta kostsamma bygglovhandlingar i onödan.

Vill du ha mer detaljerade uppgifter finns information i vänstermenyn. De båda skrifterna "Behöver jag bygglov" och "Information till dig som tänker bygga" kan du också beställa från samhällsbyggnadskontoret.

Ska du bygga utanför detaljplanelagt område finns råd att hämta i samhällsbyggnadsnämndens skrift "Att bygga i landsbygd". Den behandlar val av byggplats och utformning av bebyggelse.

Många bygglov beviljas av samhällsbyggnadskontoret på delegation. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar dock alltid i ärenden av principiellt viktig karaktär, förhandbesked och avslag.