Flygfoto över Alingsås

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglov

Tillhör du dem som fixar hemma nu under coronakrisen? Då ska du läsa den här informationen.

För att underlätta för alla hemmafixare att göra rätt har Boverket tagit fram en sida som underlättar för dig som planerar ett byggprojekt. Där får du information om vilka regler som gäller för olika byggnadsåtgärder.

Till Boverkets hemsida

Allmänna frågor om bygglov

Bygglovstelefonen

Måndag-onsdag och fredag kl. 9-11, 0322-61 61 19

Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning.  

Boka tid för bygglovsrådgivning

Du kan boka tid för rådgivning med en bygglovshandläggare, se länk i högermenyn.

Om du har ett pågående ärende

Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel 0322-61 60 00. Ha gärna fastighetsbeteckning och diarienummer tillhands.

Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna får du veta när du ska söka bygglov och förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få information om strandskyddsdispens, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, hur du hanterar schaktmassor och ansöker om att ansluta till kommunalt avlopp.

Bygga nytt, bygga om eller bygga till mitt hus

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov.
Sök bygglov

Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov.
Sök förhandsbesked

 

Bygga/anlägga/installera/sätta upp något av följande

Vissa åtgärder är bygglovsbefriade eller behöver en anmälan. Här hittar du information om vad som gäller för några vanliga åtgärder:
Attefallshus
Eldstad
Friggebod
Komplementbyggnad/komplementbostadshus, 25 kvadratmeter
Skyltar
Solfångare

Du kan även behöva söka eller anmäla vissa saker enligt miljölagstiftningen

Förorenad mark

Om du misstänker att marken kan vara förorenad eller upptäcker en förorening i marken behöver du anmäla detta omgående till miljöskyddskontoret.  Du ska då ha en plan för hur du ska avgränsa föroreningen och ta hand om den innan du kan fortsätta att bygga. Det är därför klokt att ha en beredskap för eventuella föroreningar i marken innan du börjar själva bygget, för att inte riskera onödiga stillestånd i byggprocessen.
Läs mer om förorenade områden

Schaktmassor

Ska du schakta, fylla ut mark eller göra någon annan betydande ändring av marknivån utanför planlagt område kan du behöva göra en anmälan enligt Miljöbalken kapitel 12 § 6 till Länsstyrelsen. Det gäller även om du ska avverka, borra eller liknande utanför planlagt område.

Får du schaktmassor över och ska transportera bort dem från tomten räknas de som avfall och ska omhändertas på ett korrekt sätt. Man kan ibland använda schaktmassor från en tomt till ett annat bygge på en annan fastighet. Då krävs en anmälan till miljöskyddskontoret om användning av avfall för anläggningsändamål.
Läs mer om schaktmassor

Vattenverksamhet

Behöver du ändra vattenflöden eller gör du en byggnation som påverkar grundvatten eller ytvatten kan det behövas en anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen.
Läs mer om vattenverksamhet (extern länk)

Särskild hänsyn

Det kan finnas saker på tomten som kräver särskild hänsyn och som inte kan tas bort eller påverkas hur som helst. Flytt eller annan påverkan på stengärdsgård, stenröse eller liknande kräver en ansökan om dispens från biotopskyddet.
Ansökan om dispens från biotopskyddet (extern länk)

Fornminnen

Du kan också behöva ansöka om tillstånd enligt Kulturmiljölagen om det finns fornminnen på tomten som kan påverkas.
Läs mer om arkeologi och fornlämningar (extern länk)

Riva eller ändra på tomten

Bor du inom detaljplan behöver du rivningslov när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad.

Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt behöver du marklov. Bor du utom detaljplan behöver du ibland anmäla till Länsstyrelsen om du gör större markförändringar.

Sök rivningslov inom detaljplan
Anmälan, rivning utanför detaljplan
Sök marklov

Ingen kommunal tomtkö

Alingsås har ingen kommunal tomtkö. Du hittar lediga tomter via mäklare eller husföretag.

Strandskydd

Generellt tillåts inte byggnadsarbeten inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.
Läs mer om strandskyddet och/eller sök dispens

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Anmälan av bergvärmepump

Innan du installerar en bergvärmeanläggning måste du anmäla det till miljöskyddskontoret.
Läs mer om installation av bergvärme

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.
Läs mer om enskilt avlopp

Kommunalt avlopp

Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.
Läs mer om kommunalt avlopp

Förorenad mark

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Det innebär att de innehåller skadliga ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön. Då ska du informera miljöskyddskontoret.
Läs mer om förorenad mark

Kartor och mätningsuppdrag

I bygglovsansökan behöver du skicka med en situationsplan baserad på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan.
Beställ karta

Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll.
Beställ utstakning eller lägeskontroll

Inom eller utom detaljplan

Med hjälp av Alingsås webbkarta kan du ta reda på om du bor inom eller utanför detaljplanerat område. Detaljplanen styr vad du får göra med ditt hus.
Detaljplaner på webbkartan

Dagvatten inom detaljplan

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.
Läs mer om dagvatten

Tillhörande information