VA-anläggningsavgift för tillkommande byggnadsyta eller bostadsenhet (lägenhet)

Texten uppdaterad 2023-03-07

Om du bygger om eller bygger till tas VA-anläggningsavgift ut för tillkommande antal lägenheter (bostadsenheter) alternativt byggnadsarea för vilken VA-anläggningsavgift inte tidigare anses erlagd.

Om du uppför ytterligare en byggnad eller ersätter en riven byggnad på en fastighet tas en VA-anläggningsavgift ut för varje tillkommande bostadsenhet (lägenhet) eller bruttoarea för vilken avgift inte erlagts sedan tidigare.

Anläggningsavgift för bostadsenheter samt byggnadsyta är en så kallad nyttoavgift. Avgiftsparametern speglar bostadsfastigheters nytta av den allmänna anläggningen, där antalet lägenheter eller byggnadsytan anses utgöra ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till huvudmannens tjänster.


Avgifterna tas ut enligt gällande VA-taxa.

Kontakt

Vid frågor om avgiften är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen