Tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion. Med tobak avses blad och andra naturliga, bearbetade eller obearbetade delar av tobaksväxter. Med nikotin avses nikotinhaltiga alkaloider.

Texten uppdaterad 2024-01-08

Vem får sälja tobaksfria nikotinprodukter

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter regleras i en lagen om tobaksfria nikotinprodukter som gäller från den 1 augusti 2022. En näringsidkare som vill bedriva försäljning av tobaksfria nikotinprodukter måste ha anmält sin försäljning till den kommun där försäljningen ska ske.

Anmälan

Den som tänker sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen. Till anmälan om försäljning ska det också bifogas ett egenkontrollprogram, läs mer under rubriken Egenkontroll.

Egenkontrollprogram

Den som bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Försäljningsregler

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till personer över 18 år. Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.


Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över dem till någon som Inte fyllt 18 år.


I lagen om tobaksfria nikotinprodukter finns regler för hur produkterna får vara märkta, förpackade och hur de får marknadsföras. Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas på den svenska marknaden om de inte uppfyller vissa produktkrav. Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att produktkraven är uppfyllda och att förpackningarna har en korrekt hälsovarning. Den som bedriver detaljhandel behöver dock i sin egenkontroll kontrollera och säkerställa att de produkter som tillhandahålls på försäljningsstället uppfyller dessa krav.

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över försäljningen med tobaksfria nikotinprodukter. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer tobaksfria nikotinprodukter.

Informationsblad om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter


För ytterligare information se Folkhälsomyndighetens informationsblad under rubriken Bilagor och läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida under rubriken Externa länkar.

E-tjänster tobaksfria produkter

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen