Träskyddsmedel

Många träimpregneringsmedel (träskyddsmedel) är giftiga och kan skada både människors hälsa och miljön. Träskyddsbehandlat virke kan innehålla giftiga ämnen som kreosot, arsenik, krom och koppar.

Det finns alternativ

Fråga efter alternativ till traditionellt impregnerat virke när du handlar. Genom att välja konstruktion och läge, så att träet inte blir utsatt för onödig fukt, kan det gå bra att använda obehandlat trä som sedan målas eller oljas in. Tänk på att skydda ändträet och ta hjälp av andra material om konstruktionen kommer i kontakt med marken.

Det finns virke som tryckimpregnerats med linolja. Kärnvirke, lärkträ och ek har en naturligt längre hållbarhet än vissa andra träslag. Värmebehandling av trä är en metod som ibland används för att öka hållbarheten.

Säljarna är skyldiga att informera

Den som säljer träskyddsbehandlat virke är skyldig att lämna skriftlig information om bl.a. följande:

  • verksamma beståndsdelar i träskyddsmedlet
  • begränsningar i användning
  • hur virket lämpligen bearbetas
  • hälsorisker och skyddsåtgärder
  • hur avfall från virket ska tas omhand.

Särskilda krav på information gäller för arsenikbehandlat virke.

Impregnerat virke är farligt avfall

Virke som är impregnerat med kreosot, arsenik, krom eller koppar är farligt avfall. De giftiga ämnena förstörs inte vid vanlig förbränning utan måste tas om hand i speciella förbränningsanläggningar.

Kreosotbehandlat trä är svart eller brunt och har en stark och karaktäristisk lukt som av tjära. Trä som nyligen tryckimpregnerats med arsenik och krom är svagt gulgrönt medan kopparbaserade träskyddsmedel ger träet en tydlig grön färg. Färgen bleknar med tiden.

Ibland är det svårt att skillnad på gammalt impregnerat virke och sådant som är obehandlat. Om du är tveksam, behandla virket som om det vore impregnerat. Vänd dig till kommunen för att få reda på var du ska lämna det. 

Träskyddsmedel måste vara godkända

Träskyddsmedel som innehåller kemiska ämnen för att motverka nedbrytning räknas som bekämpningsmedel och måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får användas för impregnering.

Undvik kreosotbehandlat virke

Kreosot är hälso-och miljöfarligt. Nyimpregnerat virke är svart eller brunt och har en karakteristisk tjärlukt men både färgen och lukten avtar med tiden. Som privatperson får du endast använda begagnat kreosotvirke som impregnerats före den 31 december 2002.

Trä som är behandlat med kreosot får inte användas på lekplatser eller i leksaker och inte heller i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det ofta kommer i kontakt med huden. Det får heller inte användas till behållare för odling. 

Tillhörande information