Ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk (Sörhaga 1:2)

Nolhaga Reningsverk behöver en omfattande renovering och en utbyggnad för att möta morgondagens behov. Syftet med ändringen att möjliggöra en långsiktig utveckling av reningsverket i Nolhaga Park. Ändringen av detaljplanen var ute på granskning mellan 24 februari och 17 mars 2022, och bearbetas nu inför antagande.

Texten uppdaterad 2024-01-08

Flygfoto över planområdet

Diarienummer

2019.427 SBN

Beskrivning

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Nolhaga Reningsverk. Förslaget omfattar en ändring av totalhöjden samt marknivåhöjningar och reglering av markens genomsläpplighet som möjliggör för en till- och ombyggnation med en omsorgsfull gestaltning och vattentät grundkonstruktion. På så vis kommer anläggningen att samspela med Nolhaga Parks kulturmiljö och översvämningssäkras vid stigande vattennivåer i Mjörn.

Ändringen av detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen i dess lydelse efter 1 januari 2015 (SFS 2015:235) med standard planförfarande.

Planområde

Planområdet ligger inbäddad i Nolhaga Park intill Säveån cirka 1,5 km väster om Alingsås stadskärna, i anslutning till Nolhaga koloniområde och naturreservatet Nolhagaviken.

Status

Ändringen av detaljplanen bearbetas inför antagande. Kommunledningskontoret har tagit till sig de synpunkter som inkommit under granskningstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.   

Process

Samråd

Samrådstiden pågick mellan 2020-09-21 och 2020-10-12.

Granskning

Granskning pågick mellan 24 februari och 17 mars 2022.  

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.  

Laga kraft

Om ingen överklagar får beslutet laga kraft tre veckor efter det att ändringen av detaljplanen antagits.

Granskningshandlingar och utredningar

  • Plankarta
  • Planbestämmelser Detaljplan 170
  • Illustrationskarta
  • Planbeskrivning
  • Samrådsredogörelse
  • Utredningar

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås

Hanna Pettersson

NULL

Planarkitekt, Planenheten