Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk (Sörhaga 1:2)

Nolhaga Reningsverk behöver en omfattande renovering och en utbyggnad för att möta morgondagens behov. Lokalerna där slammet hanteras har tjänat ut sin roll och det behövs nya moderna lokaler för att säkerställa morgondagens vattenrening.

Texten uppdaterad 2020-05-13

Diarienummer

2019.427 SBN

Beskrivning

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Nolhaga Reningsverk.

Planområde

Planområdet ligger inbäddad i Nolhaga Park intill Säveån ca 1,5 km från Alingsås Station. Intill reningsverket ligger Nolhaga koloniområde och naturreservatet Nolhagaviken.

Status

Planarbetet har startats och samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till samhällsbyggnads­nämnden för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Handlingar

  • Ev Utredningar
  • Ev övriga handlingar

Anton Agnefeldt

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret