Seveso-anläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

EU har antagit Seveso III-direktivet, som är infört i svensk lag. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. Läs mer om Seveso på Seveso.se.

Information om Seveso-anläggningar

På räddningstjänsten Alingsås och Vårgårdas hemsida finns information om:

  • Anläggningar inom räddningstjänsten område som omfattas av Sevesolagens kravnivå
  • Beskrivning av verksamheten vid dessa anläggningar
  • Vilka tänkbara olyckor som kan inträffa

Läs mer om Seveso på myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Alingsås kommun