Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (fastigheten Sörhaga 2:4 m.fl.)

Planförslaget möjliggör byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Planförslaget möjliggör också att en tillräckligt stor förskolegård kan anordnas och tillgängligheten för gående och cyklister till förskolan blir god.

Texten uppdaterad 2020-05-14

Diarienummer

2018.030 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan. Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel. Planområde Planområdet ligger i Nolhaga, ca 0,5 km väster om Alingsås stadskärna. Planområdet omfattar fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 och delar av fastigheterna Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4.

Status

Planen befinner sig i samrådsskedet.

Samråd

Samrådshandlingarna består av plankarta, illustrationskarta samt planbeskrivning, och finns att ta del av längre ned på sidan.

Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under samrådstiden. Samrådet pågår mellan 6 mars 2020 till 28 mars 2020

Synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas senast 28 mars 2020. Synpunkter önskas i första hand via mejl till: samhallsbyggnad@alingsas.se Det går också bra att skicka in dina synpunkter till: Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här.

Det är viktigt att du anger nedanstående uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

 • detaljplaneförslagets diarienummer 2018.030 SBN
 • ditt namn
 • din bostadsadress/den fastighet du representerar

Process

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas ut på granskning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till Kommunfullmäktige för antagande. Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Handlingar

Följande handlingar är bifogade som bilagor nedan.

 • Kungörelse
 • KS beslut
 • Plankarta
 • Illustrationskarta
 • Planbeskrivning
 • Trafikutredning
 • Bullerutredning
 • Geoteknisk utredning

Sara Ekelund

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret