Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m.fl.)

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan. Detaljplanen befinner sig nu i antagandeskedet.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Diarienummer

2018.030 SBN

Beskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger i Nolhaga, ca 0,5 km väster om Alingsås stadskärna. Planområdet omfattar fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 och delar av fastigheterna Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4.

Status

Planen befinner sig i antagandeskedet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit till sig de synpunkter som inkommit under granskningstiden och bearbetar förslaget utifrån dessa.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 2020-03-06 till 2020-03-28.

Granskning

Granskning pågick mellan 2021-05-11 till 2021-06-01.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på förslaget längre.

Handlingar

Följande handlingar är bifogade som bilagor nedan.

 • Underrättelse granskning
 • KS beslut
 • Plankarta
 • Illustrationskarta
 • Planbeskrivning
 • Samrådsredogörelse
 • Trafikutredning
 • Bullerutredning
 • Geoteknisk utredning
 • Dagvatten
 • Lokaliseringsutredning
 • MUR
 • Erosionsskydd

Lovisa Grahn

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås