Detaljplan för Sollebrunn, upphävande av områdesbestämmelser 11 för Sjötorp 1:34 och Sjötorp 1:35

Fastigheterna Sjötorp 1:34 och 1:35 omfattas av områdesbestämmelser 11 för Hästhagen. Områdesbestämmelserna innebär att högsta bruttoarea får uppgå till 70 kvadratmeter, varav huvudbyggnad högst får vara 50 kvadratmeter per fastighet. Genom att upphäva områdesbestämmelser kan fastighetsägare ansöka om bygglov för ny- och tillbyggnad på fastigheten.

Texten uppdaterad 2023-08-21

Planområdet markerad med röd linje, beläget i Loo Sjötorp.

Diarienummer

2023.036 KS

Planområde

Planområdet ligger i Loo Sjötorp vid Antens nordöstra strand. Närmaste tätort är Sollebrunn som ligger cirka 8 kilometer från fastigheten.

Status

Detaljplanen godkändes av berörda sakägare under samrådet och detaljplanen kan därför antas direkt av Kommunstyrelsen. Antagande av detaljplanen sker preliminärt till kvartal 1 år 2024.

Process

Samråd

Under perioden 27 april till 23 maj var planförslaget tillgängligt för samråd  med allmänhet, berörda sakägare samt myndigheter .Möjlighet fanns då att lämna synpunkter på planförslaget. Totalt inkom 7 synpunkter.

Antagande

Då detaljplanen föreslogs handläggas med ett begränsat standardförfarande och då samtliga berörda sakägare gav sitt godkännande kan detaljplanen antas direkt av kommunstyrelsen

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Emelie Spreizer Aspeheim

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås