Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Varsjövägen, norra delen (Tuvebo 1:54)

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 om planprioritering för 2021-2022 där uppdraget med detaljplan för bostäder vid Vardsjövägen, norra delen, ingår. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd och granskning under år 2012-2013 innan planarbetet pausades. Arbetet har återupptagits och nu pågår granskning mellan 24 augusti 2022 och 14 september 2022.

Texten uppdaterad 2022-10-03

Ortofoto på planområdet

Diarienummer

2020.575 KS

Beskrivning

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga ca 100 nya bostäder i form av småhus och flerbostadshus med lägenheter vid Varsjövägen. Planläggningen sker med normalt förfarande enligt äldre PBL då planuppdraget påbörjades år 2012. Förfarandet kan sägas motsvarar utökat förfarande enligt nya PBL, och förfarandet används eftersom förslaget inte i alla delar är förenligt med översiktsplanen och medför kostnader för kommunen.

Planområde

Planområdet ligger norr om Vardsjön, ca 2 km sydväst om Alingsås stadskärna. Planområdet är sammanlagt ca 4,0 ha.

Status

Planen befinner sig i granskningsskedet.

Granskning

 • Granskningshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande, och finns att ta del av längre ned på sidan.
 • Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under granskningstiden.
 • Granskningen pågår mellan 24 augusti 2022 och 14 september 2022.

Synpunkter

Synpunkter senast 14 september 2022.

Synpunkter önskas i första hand via mail till: kommunstyrelsen@alingsas.se

Eller skicka in dina synpunkter till:

Kommunstyrelsen

Alingsås kommun
441 81 Alingsås

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter finns här: https://www.alingsas.se/gdpr

Namn och adress textas tydligt. Det är viktigt att du anger följande uppgifter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget:

 • detaljplaneförslagets diarienummer 2020.575 KS
 • ditt namn
 • din bostadsadress/den fastighet du representerar.

Process

Samråd

Samråd pågick mellan 21 december 2012 – 22 januari 2013.

Granskning nr 1

Granskning pågick mellan 4 oktober – 4 november 2013.

Granskning nr 2

Granskning pågår mellan 24 augusti 2022 och 14 september 2022.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter på samrådsförslaget eller granskningshandlingarna från 2013 längre. Under ny granskning ges ett nytt tillfälle att lämna synpunkter.

Handlingar

Granskningshandlingar

 • KS protokoll om beslut om granskning
 • Kungörelse
 • Plankarta
 • Illustrationskarta
 • Planbeskrivning
 • Granskningsutlåtande
 • Samrådsredogörelse från 2013-09-24
 • Utredningar

Arben Vojvoda

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås