Detaljplan för Alingsås, bostäder och parkutveckling vid Arkitektvägen

Syftet med projektet är att möjliggöra utveckling av de östra delarna av Stockslycke i anslutning till Arkitektvägen genom nya flerbostadshus, radhus och utveckling av parken. Projektet ska bidra till en hållbar utveckling i Stockslycke och till att positiva mervärden tillskapas i stadsdelen.
Uppdraget att upprätta detaljplanen finns med i den senast beslutade planprioriteringen (KS 2022-02-07 § 11). Planarbetet har startats och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu fram ett planförslag.

Texten uppdaterad 2023-05-16

Planområde

Diarienummer

2022.212 KS

Beskrivning

Syftet med projektet är att möjliggöra utveckling av de östra delarna av Stockslycke i anslutning till Arkitektvägen genom nya flerbostadshus, radhus och utveckling av parken. Projektet ska bidra till en hållbar utveckling i Stockslycke och till att positiva mervärden tillskapas i stadsdelen.

Planläggningen sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.

Planområde

Planområdet ligger i de östra delarna av Stockslycke och innefattar fastigheterna Stadsingenjören 1, Stadsfogden 1, del av Ängabo 2:3 och Stadsarkitekten 8.

Status

Planarbetet har startats och kommunledningskontoret arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådsskedet sammanställs synpunkter från samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget och skickas sedan ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunfullmäktige för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas om att planen har antagits och en beskrivning om hur man kan överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Ludvig Königsson

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås