Ändring nr 6 av detaljplan A 70 för Alingsås, Vindsinredning på fastigheten Tjädern 3

Uppdraget syftar till att ändra detaljplan A 70 med syfte att möjliggöra vindsinredning för 2 st. lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Diarienummer

2023.547 KS

Beskrivning

Projektet syftar till att ändra detaljplan A 70 med syfte att möjliggöra vindsinredning för 2 st lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Planområde

Planområdet är beläget i stadsdelen Sörhaga, cirka 400 meter nordväst om Alingsås station. Fastigheten Tjädern 3 har en area på ca 930 kvm. Befintligt flerbostadshus är uppfört ca år 1914 och har inrymt flera olika typer av ändamål genom åren.  

Status

Planarbetet har startats och kommunledningskontoret arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter ut på granskning.

Antagande

Efter granskningsskedet sammanställs synpunkter från både samrådet och granskningen i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Den som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda får ett meddelande om att planen har antagits och en beskrivning om hur man gör för att överklaga beslutet.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Kontakt

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Telefon: 0322-61 60 00
kommunstyrelsen@alingsas.se

Martin Frank Cederbom

NULL

Planarkitekt