Ändring av Detaljplan 78, Del av Kv. Vimpeln mm (Vimpeln 1)

Under 2020–2021 har den norra infarten från Hemvägen till Vimpelns köpcenter byggts om. Syftet var att skapa en säker och förbättrad in- och utfart till Vimpelns godsmottagning och online-utlämning. Delar av ytan som tidigare var trottoar har gjorts om till refug, parkering för verksamhetens fordon samt infart med bom. Med anledning av denna ändring krävs en ändring i detaljplan för att göra åtgärderna planenliga och möjliggöra ny fastighetsreglering. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Diarienummer

2023.280 KS

Beskrivning

Syftet med projektets genomförande är en planändring där allmän plats GATA ändras till kvartersmark Handel med anledning av förändrad användning av ytan.

Planområde

Planens avgränsning utgörs till del av fastigheten Kristineholm 1:24 som utgör den norra utfarten för Vimpelns köpcenter mot Hemvägen samt den del av fastigheten som ianspråktagits för köpcentrets verksamhet.

Status

Planarbetet är under uppstart och kommunledningskontoret arbetar just nu fram ett planförslag.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Antagande

Efter samrådet sammanställs synpunkter från samrådet i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunk­ter­na förs planen till kommunstyrelsen för antagande.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Alexander Wikhall

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås