1 Driftstörningar

Planprogram för genomfart Alingsås och Lyckan – gällande

Planprogrammet syftar till att utreda hur ombyggnationen av E20 kan bidra till att staden utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Med utgångspunkt i inriktningsalternativet ska programmet föreslå en framtida utveckling av staden utefter E20, från Vardsjön till Kristineholm samt för området Lyckan och kvarteret Rådstugan. Målet är att Lyckan ska bli en integrerad del av innerstaden och att barriäreffekterna av E20 och Stambanan i så stor omfattning som möjligt elimineras.

Texten uppdaterad 2020-04-01

Alingsås kommun